Gearrchúrsaí

Forbhreathnú ar Mheasúnú don tSraith Shóisearach

Is éard atá i measúnú foirmitheach an próiseas chun fianaise a lorg agus a léirmhíniú le húsáid ag foghlaimeoirí agus a gcuid múinteoirí chun cinneadh a dhéanamh cá bhfuil na foghlaimeoirí ina gcuid foghlama, cá gcaithfidh siad dul agus an bealach is fearr le dul ann. (Grúpa Athchóirithe Measúnachta, 2002)

Díriú ar an bhFoghlaim, a d'fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, ar fáil do mhúinteoirí. Ag tacú le cur chuige don scoil uile i leith forbairt ghairmiúil agus forbairt acmhainne trí chleachtas measúnaithe éifeachtaigh agus leanúnaigh a fhorbairt a chabhraíonn le foghlaim an scoláire.Ceapadh na ceardlanna le go bhféadfaí iad a úsáid ar dhóigh sholúbtha thart ar chúig thopaic:

 - Rúin foghlama agus critéir ratha
 - Ceistiú éifeachtach
 - Aiseolas foirmitheach
 - An scoláire ag machnamh ar a chuid foghlama
 - Torthaí Foghlama