Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 16 October 2020


An tEolas is déanaí ó Fhoireann Cheannaireachta SSM Deireadh Fómhair 2020

 

Tá Foireann Cheannaireachta SSM ag leanúint  orthu a chabhrú le ceannairí scoile an Creat don tSraith Shóisearach (2015) a chur i bhfeidhm. Táimid ag cur ár gcuid oibre agus tacaíochtaí in oiriúint lena chinntiú go bhfuil muid ag freastal ar bhur gcuid riachtanas ar an  talamh, le linn na tréimhse dúshlánaí agus éiginnte seo.

 

Is mian linn aitheantas a thabhairt don obair iontach a dhéanann ceannairí scoile i ngach iar-bhunscoil ar fud na tíre agus, ar ndóigh, na múinteoirí agus na foirne coimhdeacha uile a bhíonn ag obair chomh dian sin chun a chinntiú go bhfillfidh scoláirí ar ais ar scoil agus go bhfanfaidh siad inti.

Tá an Fhoireann Cheannaireachta ag óstáil sraith de sheimineáir ghréasáin atá dírithe go sonrach ar riachtanais láithreacha ceannairí scoile.

 

Craolfar an chéad seimineár gréasáin eile sa tsraith Déardaoin 22 Deireadh Fómhair 2020 ó 5-6pm, seimineár dar teideal Comhoibriú sa seomra ranga le scaradh fisiciúil - breithnithe do cheannairí scoile.

 

 

Tá sé ar intinn sa seimineár gréasáin iniúchadh a dhéanamh conas is féidir le ceannairí scoile cabhrú le cuir chuige don scoil uile i leith an chomhoibrithe sa seomra ranga ina scoil ina bhfuil scaradh fisiciúil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliceáil anseo clárú don seimineár gréasáin.

 

 

 

 

 

 

 

Bhí an fócas seo a leanas ag an dá sheimineár ghréasáin roimhe seo:

 

Plé le ceannairí scoile - Ag machnamh ar ár dtaithí le linn dhúnadh na scoileanna agus tosaíochtaí foghlama a leagan síos in 2020/21.

 

Sa seimineár gréasáin seo, d’éascaigh muid comhrá le triúr ceannairí scoile maidir lena dtaithí ar a scoil a threorú agus a bhainistiú le linn do na scoileanna a bheith dúnta le déanaí, cad iad na héachtaí agus na dúshláin a bhain leis an bpróiseas sin agus an chaoi a bhfuil príomhthosaíochtaí foghlama á leagan síos ina scoileanna acu do 2020/2021

 

Socruithe measúnaithe don tSraith Shóisearach 2020/2021

 

Sa seimineár gréasáin seo rinneadh iniúchadh ar na himpleachtaí ceannaireachta agus bainistíochta a bhain leis na socruithe measúnaithe athbhreithnithe don chohórt scoláirí 2018 – 2021 sa chomhthéacs ginearálta pleanála do MRBnna sa scoilbhliain reatha. Forbraíodh roinnt acmhainní, lena n-áirítear tacaí pleanála do Mheasúnuithe Rangbhunaithe.

 

 

Is féidir teacht ar thaifeadtaí den dá sheimineár ghréasáin seo agus de na hacmhainní a théann leo ar shuíomh gréasáin an SSM anseo

 

Téigh i dteagmháil leis an bhfoireann cheannaireachta, Fiona.obrien@jct.ie agus  Helen.costello@jct.ie  má tá cabhair uait le haon ghné den tSraith Shóisearach a chur i bhfeidhm i do scoil.