Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 12 January 2021


An tEolas is Déanaí Eanáir 2021
Don scoilbhliain 2020/2021, tá ár FGL do cheannairí scoile i ndiaidh bogadh isteach sa spás ar líne.
Dá bhrí sin, is gá dúinn an ghnáthcheardlann iomlán lae againn do cheannairí scoile a athstruchtúrú i dtrí cheardlann scartha ach iad a bheith idirnasctha, a bheas ar siúl anois ar thrí dháta ar leith ón tréimhse Eanáir go Bealtaine. Is féidir féachaint ar fhíseán trí nóiméad  anseo ina sonraítear conas a dhéanfar an t-eispéireas foghlama gairmiúil seo do cheannairí scoile a eagrú.

Is é téama ceardlanna earraigh SSM 2021 ar líne don Cheannaireacht - Cur Chuige Scoláire-lárnach i leith an Mheasúnaithe a Threorú.
 

Mairfidh gach ceardlann 90 nóiméad agus beidh siad ar siúl ar líne trí  Zoom. Agus tú ag clárú do na trí cheardlann, beidh réimse de dhátaí le roghnú uathu.

 

Ceardlann 1: Iniúchadh a dhéanamh ar chur chuige déach i leith an mheasúnaithe a chabhraíonn le foghlaim thar thrí bliana na Sraithe Sóisearaí

 25 Eanáir  -   12  Feabhra 2021

Ceardlann 2: Cabhrú le cleachtais éifeachtacha mheasúnaithe chun úinéireacht scoláirí ar fhoghlaim a fhorbairt

 1 Márta - 19 Márta 2021

Ceardlann 3:  Measúnú a dhéanamh ar inbhainistitheacht agus ar thionchar chleachtais mheasúnaithe na scoile
 
19 Aibreán - 7 Bealtaine 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Díreoidh na ceardlanna ar iniúchadh a dhéanamh ar an téarma 'ró-mheasúnú' agus ar na himpleachtaí a bhíonn aige sin do cheannaireacht agus do bhainistiú na gcleachtas measúnaithe inár scoileanna, faoi mar a thagraítear dó sa Chiorclán 0076/2020 is déanaí ón Roinn Oideachais.

 

'Ós rud é go bhfuil aiseolas leanúnach, measúnú foirmitheach, MRBnna, tascanna measúnaithe (nuair is ábhartha) chomh maith le scrúduithe deiridh san áireamh i ngach sonraíocht ábhair nua, tá gá le 'ró-mheasúnú' a sheachaint agus an t-ualach carnach a íoslaghdú a bhíonn ar scoláirí agus ar mhúinteoirí maidir le hilmheasúnuithe thar an raon iomlán ábhar. '                                                                                                    

 

Ciorclán 0076/2020

 

Is é aidhm na gceardlann seo cabhrú leat mar cheannaire scoile:

  • aghaidh a thabhairt ar an ráiteas seo ón gCiorclán
  • tú a threorú trí phróiseas chun inbhainistitheacht agus tionchar na gcleachtas measúnaithe reatha a athbhreithniú agus a mheas ag leibhéal na scoile uile agus na ranna ábhair
  • a bheith in ann cinntí tábhachtacha a dhéanamh maidir le measúnú san am atá le teacht

Cruthaíodh leabhrán tacaíochta acmhainní chun cabhrú leat cleachtais mheasúnaithe a fhiosrú i do scoil agus a chur ar do chumas athruithe atá ag teastáil a mheas agus a stiúradh.   Beidh na hacmhainní seo go léir ar fáil ar an láithreán gréasáin nuair a thosóidh na ceardlanna.

Seolfar dhá chóip den leabhrán seo chuig do scoil roimh na ceardlanna. 

 

Logáil isteach ar www.jctregistration.ie chun clárú do na ceardlanna.

 

I ndiaidh duit clárú, cuirfear nasc Zoom chugat mar aon le físeán gairid ina sonraítear conas páirt a ghlacadh san FGL. Ní féidir an nasc seo a úsáid ach amháin leis an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil agus tú ag clárú.  Ag tnúth le tú a fheiceáil ansin.

 

Wording in Poster

 

CUR CHUIGE SCOLÁIRE-LÁRNACH I LEITH AN MHEASÚNAITHE A THREORÚ AGUS A BHAINISTIÚ

 

Trí cheardlann idirghníomhacha 90 nóiméad i ndiaidh a chéile ar Zoom

 

CEANNAIREACHT SSM AN EARRAIGH 2021

 

Tá FGL SSM do Cheannairí Scoile ag dul a bheith ar line.

An tEarrach seo, is féidir le ceannairí scoile a bheith rannpháirteach i dtrí cheardlann nasctha ina dtabharfar cabhair duitse agus do do scoil athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais an mheasúnaithe agus coincheap an rómheasúnaithe a mheas.

 

Beidh na ceardlanna ann ó Eanáir go Bealtaine agus ba cheart do cheannairí scoile freastal ar gach ceann de na trí cheardlann le tabhairt faoi phróiseas athbhreithnithe ina scoil. Beidh acmhainní ag dul le gach ceardlann Zoom 90 nóiméad is féidir a úsáid i do scoil i gcomhair an athbhreithnithe ar chleachtas measúnaithe ag leibhéal na scoile uile agus na ranna ábhair.

 

Is í Ceardlann 3 a thabharfaidh chun críche an próiseas athbhreithnithe seo do do scoil.

 

Is féidir roghnú ó sheisiúin Zoom a thosaíonn ar 11:00 a.m. nó ar 2:00 p.m. nuair a bhíonn na ceardlanna á gcur in áirithe.

 

Athruithe Measúnaithe a Threorú 1

25 Eanáir - 12 Feabhra 2021

 

Athruithe Measúnaithe a Threorú 2

1 Márta - 19 Márta 2021

 

Athruithe Measúnaithe a Threorú 3

19 Aibreán - 7 Bealtaine 2021

 

Cláraigh do na ceardlanna uile ag www.jctregistration.ie
 

Téigh i dteagmháil leis an bhfoireann cheannaireachta, Fiona.obrien@jct.ie agus  Helen.costello@jct.ie  má tá cabhair uait le haon ghné den tSraith Shóisearach a chur i bhfeidhm i do scoil.