Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1anna/CFL2anna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 20 May 2022

  Tá folúntais páirtaimseartha ag SSM faoi lathair:

  • Gnó
  • Béarla
  • Tíreolaíocht
  • Stair
  • Ceol
  • Oideachas Reiligiúnach
  • Eolaíocht
  • Teicneolaíochtaí (Innealtóireacht, Teicneolaíocht an Adhmaid, Teicneolaíocht Fheidhmeach, Grafaic)

  Fáiltímid roimh iarratais ó mhúinteoirí a mhúineann ábhar ar bith trí mheán na Gaeilge, nó atá líofa sa Ghaeilge, chun obair linn agus muid ag tacú le scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.

  Tá tuilleadh eolais maraon le foirmeacha iarratais le fáil anseo.

  Dáta Deiridh le haghaidh Iarratais: 3 Meitheamh 2022

 • Dáta a Postáladh: 20 May 2022

  Coimisiún na Scrúduithe Stáit - Bainisteoir Scrúdaithe & Measúnachta

  Tá folúntais ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit faoi láthair.

  Tá tuilleadh eolais maraon le foirmeacha iarratais le fáil ag na naisc thíosluaite.

  B.S.M - Béarla

  B.S.M - Mata 

  B.S.M - Eacnamaíocht Bhaile 

  Dáta Deiridh le haghaidh Iarratais: 02/06/2022

 • Dáta a Postáladh: 19 May 2022

  Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)

  Iarrtar ar Iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla  spéis a léiriú i rannpháirtíocht i mBliain 2 den tionscnamh píolóta trí bliana chun an cur chuige úsáid chun an Ghaeilge agus ábhar eile a mhúineadh. Cliceáíl anseo.

  Spriocdháta: 8 Meitheamh 2022

 • Dáta a Postáladh: 19 May 2022

  Lá Náisiúnta Líníochta – Dé Sathairn 21 Bealtaine

  Gach bliain, spreagann Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, mar aon leis an iliomad músaem, dánlann, leabharlann agus eagraíochtaí cultúrtha ó gach cearn d'oileán na hÉireann, spreagann siad daoine pictiúr a tharraingt ar an Lá Náisiúnta Líníochta.

  I measc an réimse imeachtaí tá ceardlanna sceitseála agus gníomhaíochtaí a réitíonn go han-mhaith leis na hábhair Theicneolaíochta agus atá oiriúnach do gach leibhéal rannpháirtíochta.

  Cliceáil anseo nó ar an íomhá thíos chun féachaint ar liosta de na heagraíochtaí comhpháirtíochta atá ag óstáil imeachtaí agus ceardlann i mbliana don Lá Náisiúnta Líníochta.

 • Dáta a Postáladh: 13 May 2022

  Ceol

  Dár gcomhghleacaithe ceoil go léir a bheidh ag glacadh páirt ina gcruinniú Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair sna seachtainí amach romhainn, cliceáil ar ár seimineár gréasáin 'A Shared Understanding: CBAs and the SLAR in Junior Cycle Music' chun teacht ar tuilleadh tacaíochta 

 • Dáta a Postáladh: 06 May 2022

  Scrúdaitheoirí 2022 - Coimisiún na Scrúduithe Stáit

  Tá folúntais ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit faoi láthair. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 06 May 2022

  Ceiliúradh ar Lá na hEorpa 2022

  Deiseanna ábhair agus traschuraclaim do scoláirí na sraithe sóisearaí

  Lá na hEorpa, Luan 9 Bealtaine: lá nuair a dhéanaimid ceiliúradh mar mhuintir na hEorpa. Tá iliomad deiseanna ann do scoláirí na sraithe sóisearaí chun foghlaim faoin Aontas Eorpach trí mheán ábhar aonair. Anuas air sin, tá an fhéidearthacht ann do mhúinteoirí comhoibriú le comhghleacaithe ar théama Eorpach ar leith, ag baint leasa as cur chuige traschuraclaim, chun deis a thabhairt do scoláirí a bheith páirteach in eispéireas foghlama dírithe ar an Eoraip ach trí réimse peirspeictíochtaí ábhair.

  Is ceiliúradh é Lá na hEorpa ar shíniú Dearbhú Schuman ar an 9ú lá Bealtaine 1950; agus comóradh ar 50 bliain ó reifreann 1972 in Éirinn is ea an 10ú lá Bealtaine, reifreann inar chaith 81% vóta ar son ballraíocht i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa a bhaint amach. I mbliana, tá ceiliúradh á dhéanamh ag an Eoraip chomh maith ar Bhliain Eorpach na hÓige.

  Tá fáil ar an ábhar tacaíochta seo sna fo-rannáin ábhair ar an suíomh idirlín seo (faoi ‘Acmhainní’). Tá súil againn go mbeidh na hacmhainní cabhrach agus go mbainfidh do chuid scoláirí taitneamh as foghlaim faoin Eoraip agus faoin Aontas Eorpach agus iad ag cur lena scileanna, tuisceana agus luachanna agus iad i mbun machnaimh ar an bhfoghlaim. 

 • Dáta a Postáladh: 05 May 2022

  Áiseanna OSPS

  Táimid fíorbhuíoch do mhúinteoirí na tíre a d’fhreasail ar na ceardlanna OSPS le déanaí.

  Tá na hacmhainní go léir ar fáil as Gaeilge anseo.

 • Dáta a Postáladh: 05 May 2022

  Folúntais

  Is mian leis an gComhairle cúigear Oifigeach Oideachais a cheapadh le tacú lena cuid oibre san athbhreithniú agus athfhorbairt ar an gCuraclam Iar-bhunscoile, sna réimsí seo a leanas:

  • Riachtanais Speisialta Oideachais (Iar-bhunoideachas)
  • An Eolaíocht- Ceimic agus Bitheolaíocht (Iar-bhunoideachas)
  • Forbairtí Iar-bhunscoile

  Tá an leabhrán fáisnéise ar fáil anseo.

  Tá an foirm iarratais ar fáil anseo.

  Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 12 Meán Lae, Dé hAoine, 20 Bealtaine 2022.

 • Dáta a Postáladh: 28 April 2022

  FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA 

  Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais an Chláir. 

  Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil anseo.  

  Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3 i.n., 9 Bealtaine 2022. 

 • Dáta a Postáladh: 28 April 2022

  FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA 

  Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc. 

  Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil anseo

  Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3 i.n.,12 Bealtaine, 2022. 

 • Dáta a Postáladh: 27 April 2022

  Tionscadal Céim Suas

  Ba é aidhm uileghabhálach an Tionscadail Céim Suas tacú le scoileanna a rinne féinmheasúnú mar scoileanna a bhí cheana féin ag leibhéal éifeachtach maidir le forfheidhmiú an Chreata don tSraith Shóisearach (2015) agus réidh chun bogadh go leibhéal an-éifeachtach. Tá suíomh idirlín nua ar fáíl anseo.

 • Dáta a Postáladh: 07 April 2022

  Ceol

  Tá an t-ábhar go léir ónár gceardlann FGL is déanaí dar teideal ‘Gaolmhaireacht i gCeol na Sraithe Sóisearaí’ ar fáil le híoslódáil ónár suíomh gréasáin. Chun teacht ar an ábhar seo, cliceáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 06 April 2022

  SMM Ceannaireacht

  Pleanáil do Chlár Folláine na Sraithe Sóisearaí - Plé painéil beo le seisiún ceisteanna agus freagraí

  Dé Máirt, 26 Aibreán 11.30am

  • > Glacfaidh Ceannairí scoile agus Ceannaire Foirne SSM páirt i bPlé Painéil Beo gearr faoi conas Chlár Folláine na Sraithe Sóisearaí a phleanáil le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sa cheardlann seo ar líne.
  • > Is féidir clárú trí Imeachtaí Foghlama ar Líne a bhrú ar leathanach baile SSM www.jct.ie 

  Nó ag an nasc seo: https://jct-ie.zoom.us/meeting/register/tJcqc-2orT0sEtQPANIwnPciJlzL554vE3yZ

 • Dáta a Postáladh: 05 April 2022

  Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe Nuachtlitir

  Tá an séú Eagrán den nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) foilsithe ag an Roinn Oideachais agus tá sí ar fáil trí chliceáil ar an nasc seo

 • Dáta a Postáladh: 01 April 2022

  JCT4 Imeachtaí Foghlama an Earraigh ar líne 2022

  Beidh Imeachtaí Foghlama an Earraigh ar líne 2022 ar siúl ón Luan 4ú Aibreán go dtí Déardaoin 7ú Aibreán 2022. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí do JCT4, chomh maith leis na sonraí clárúcháin cliceáil ar ainm an ábhair thíos.

  Teicneolaíocht an Adhmaid

  Innealtóireacht

  Grafaic

  Teicneolaíocht Fheidhmeach

 • Dáta a Postáladh: 29 March 2022

  FGL Gearradh Léasair

  Tá áthas ar SSM i gcomhpháirt le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic, sraith de cheardlanna FGL ar líne a fhéachann ar Ghearradh Léasair a chur ar fáil in ábhair na teicneolaíochta.

  Tá an FGL seo ar líne ar oscailt do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí sna hábhair seo: teicneolaíocht an adhmaid, innealtóireacht, teicneolaíocht fheidhmeach, grafaic.

  Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

  Más maith leat suim a léiriú freastail ar na ceardlanna seo, cliceáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 25 March 2022

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  NUA! Ar Stáitse

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach le hAmharclann na nÓg in Éirinn agus Ruth Lehane

  Dé Sathairn 2ú Aibreán 2022 10.30am-3.30pm

  Ionad: Ionad Oideachais Dhroim Chonrach

  Cuireann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach i gcomhpháirt le hAmharclann na nÓg in Éirinn, ceardlann roghnach aghaidh ar aghaidh, dar teideal Ar Stáitse i láthair in éineacht le Ruth Lehane. Is stiúrthóir, cóitseálaí taibhithe agus aisteoir í Ruth a bhfuil duaiseanna buaite aici. Cuirtear an cheardlann seo ar fáil do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí ó gach ábhar.

  Tugann an cheardlann nua seo an deis do rannpháirtithe a gcuid eolais, tuisceana agus scileanna a fhorbairt go fiseachach in Amharchlann, i spás sábháilte, tacúil agus eispéireasach.

  Beidh líon teoranta le huimhreacha. Cláraigh anseo.

  Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.artsinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 24 March 2022

  NTI

  Tá na hacmhainní gaolmhara ar fad ón gceardlann roghnach NTI a bhí ar siúl le déanaí dar teideal Cumarsáid ó bhéal i Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí ar fáil trí chliceáil ar an nasc seo.  

  Tacaíonn an cheardlann seo le múinteoirí agus iad ag forbairt na scileanna a bhaineann le cumarsáid ó bhéal i seomra ranga NTI na Sraithe Sóisearaí. 

 • Dáta a Postáladh: 23 March 2022

  Imeacht Foghlama an Earraigh ar líne 2022

  Beidh Imeacht Foghlama an Earraigh ar líne 2022 ar siúl ón Luan 4ú Aibreán go dtí Déardaoin 7ú Aibreán 2022. Is féidir le múinteoirí clárú chun freastail ar imeacht nó imeachtaí a bheidh ar siúl ar líne le linn na seachtaine sin agus tá réimse ábhair/topaicí ar fáil. Cláraigh inniu tríd na naisc ar an Leathanach d'Imeachtaí Foghlama an Earraigh ar Líne 2022

 • Dáta a Postáladh: 22 March 2022

  Grafaic: MRB 1 Acmhainní

  Tá acmhainní nua cruthaithe ag foireann na Grafaice chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus a scoláirí agus iad ag tabhairt faoi MRB 1: Cumarsáid trí sceitseáil. Mar chuid de na hacmhainní seo tá cur i láthair dár teideal ‘Iniúchadh a dhéanamh ar MRB 1’, póstaer idirghníomhach agus físeán. Cliceáil ar an nasc seo chun teacht ar na hacmhainní seo. 

 • Dáta a Postáladh: 22 March 2022

  Seachtain Náisiúnta na gCrann

  Beidh Seachtain Náisiúnta na gCrann ar siúl idir Dé Domhnaigh 20ú Márta agus Dé Sathairn 26ú Márta agus an aidhm atá leis ná gach rud a bhaineann le crann a chur chun cinn agus a cheiliúradh.

  Tá dúshlán corraitheach do sheachtain Náisiúnta na gCrann cruthaithe ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí i gcomhpháirt le Comhairle Crann na hÉireann. Is féidir tuilleadh eolais a fháil trí chliceáil anseo.

  Tá clár náisiúnta don tseachtain cruthaithe ag Comhairle Crann na hÉireann agus is féidir teacht air anseo.

  Chomh maith leis sin, tá roinnt smaointe agus gníomhaíochtaí féideartha curtha le chéile ag Comhairle Crann na hÉireann agus iad ar fáil ag an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 16 March 2022

  Nuachtlitir SSM- JCToday

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir SSM, JCToday, ar fáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 16 March 2022

  Ceannaireacht

  Cuirfidh Foireann Ceannaireachta SSM seisiún roghnach C & F beo ar líne ar siúl dar teideal ‘ Ag Pleanáil le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach’ ar an gCéadaoin 23ú Márta 11.30r.n.- 12.30i.n.

  Beidh ionchur gairid san imeacht seo ó cheannairí scoile, ceannairí foirne agus comhairleoirí de chuid SSM ar phleanáil do Mheán Fómhair 2022. Ina dhiaidh sin, tabharfar an deis ceisteanna a chur agus pléigh a dhéanamh ar aon cheisteanna a eascraíonn uaidh.  Mar gheall ar nádúr idirghníomhach na himeachta seo, beidh líon teoranta le huimhreacha. Cláraigh anois tríd an gcnaipe d’imeachtaí foghlama ar líne ag www.jct.ie

 • Dáta a Postáladh: 15 March 2022

  Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní (Eagrán 7) 

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní ar fáil le híoslódáil mar PDF nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas:    Nasc don Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní   

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2022

  Imeacht Foghlama ar líne don tEarrach

  Beidh Imeacht Foghlama ar líne don tEarrach 2022 ar siúl ón Luan 4ú Aibreán go dtí Déardaoin 7ú Aibreán 2022. Is féidir le múinteoirí clárú chun freastail ar imeacht nó imeachtaí a bheidh ar siúl ar líne le linn na seachtaine sin agus tá réimse ábhair/topaicí ar fáil. Cláraigh inniu trí chliceáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2022

  Earcaíocht

  Tá SSM ag earcú faoi láthair chun roinnt folúntais sna poist iasachta lánaimseartha seo a leanas a líonadh:

  Leas-Stiúrthóir

  Ceannaire Foirne

  Comhairleoir

  Tá na poist seo ar oscailt do mhúinteoirí atá ag cleachtadh a ngairme. Ní mór iarratais a bheith faighte an 25 Márta 2022 ar a 5 san iarnóin. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2022

  Béarla

  Tá an liosta nua d’ábhar dualgais don Bhéarla ag an tSraith Shóisearach foilsithe ag an Roinn Oideachais (Do na grúpaí scoláirí a thosóidh an Teastas Sóisearach in 2021, 2022 agus 2023 agus a rachaidh faoi scrúdú in 2024, 2025 agus 2026). Cliceáil anseo chun teacht ar an liosta.

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2022

  Seoladh Step Up Project

  Ár mbuíochas le gach duine a d’fhreastail ar an seoladh den tsuíomh Step Up inné. Insítear scéal an tionscnaimh i bhFéinmheastóireacht Scoile ó 9 scoil sna físeáin, podchraoltaí, tuairiscí scoile agus tuairisc cumaisc ar http://stepupproject.ie

 • Dáta a Postáladh: 08 March 2022

  Ceardlanna ar an gCruinniú AFMÁ

  Beidh ceardlanna a chumasóidh rannpháirtithe ar an bpróiseas AFMÁ á reáchtáil arís ag SSM i mí an Mhárta. Is ionann na ceardlanna seo agus na ceardlanna mar gheall ar an bpróiseas AFMÁ a bhí ar siúl i mí Dheireadh Fómhair. Féach ar an ngrafaic thíos chun tuilleadh eolais a fháil nó conas clárú a fhiosrú.  

 • Dáta a Postáladh: 21 February 2022

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Is féidir le múinteoir ó ábhar ar bith na ceardlanna seo thíos a chur in áirithe anois.

  Cumann Ceoldrámaíochta Dé Máirt 1ú Márta 7.00i.n.- 8.15i.n.

  Beidh an t-aisteoir, scríbhneoir agus stiúrthóir Hugh O’Connor mar aoi ag an babhta deiridh den chumann ceoldrámaíochta. Curtha i láthair ag meánsopráin Sharon Carty, roinnfidh Hugh a léargais ar an ról a bhí aige sa scannán Alice’s Adventures Under Ground.  Cláraigh anseo

  Stíl agus Sprioc Dé Céadaoin 9ú Márta 7.30 i.n.- 8.30 i.n.

  De bharr an éilimh, tá an cheardlann ar líne, Stíl agus Sprioc, ar fáil arís.

  Forbraíodh an cheardlann seo i gcomhpháirt le hÉigse Éireann agus tá an tsraith seo ar oscailt do mhúinteoirí uile na sraithe sóisearaí. Cuirtear rannpháirtithe i ngrúpaí beaga éascaithe ag scríbhneoir proifisiúnta, mar gheall ar an seánra thíos a bhfuil suim acu ann.

  San Earrach, 2022 beidh:

  Gearrscéal le Kevin Mc Dermott

  Filíocht le Gerry Hanberry

  Scríbhneoireacht Scáileáin le Richie Conroy

  Neamhfhicsean le Catherine Ann Cullen

  Cláraigh anseo

  NUA! Ag scríobh ár n-Áit Dé Máirt 22ú Márta 6.30i.n.- 8.30i.n.

  Cuireann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, i gcomhpháirt le Fighting Words, ceardlanna scríbhneoireachta ar líne ar fáil do mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Tugann an cheardlann Ag scríobh ár n-Áit an spás agus an áit do rannpháirtithe iniúchadh a dhéanamh ar a gcruthaitheacht féin le tacaíocht ó mheantóirí deonacha de chuid Fighting Words.

  Príomhghné amháin den cheardlann Ag scríobh ár n-Áit ná siúlóid éascaithe ar an Satharn 26ú Márta le taobh na Canálach Ríoga ó Dhroichead Broome go Cabrach.

  Le linn na sraithe, tiocfaidh rannpháirtithe le chéile leis an scríbhneoir Patrick Freyne, grianghrafadóir Hugh Mc Elveen agus stiúrthóir cruthaitheach Féile na gCúig Lampaí, Róisín Lonergan.

  Dátaí agus Amanna

  Dé Máirt 22ú Márta 6.30.i.n.- 8.30i.n. Ceardlann tosaigh

  Dé Sathairn 26ú Márta 10.00 r.n.- 1.00 i.n. Siúlóid éascaithe le taobh na Canálach Ríoga go dtí Ionad Fighting Words

  Dé Céadaoin 6ú Aibreáin 6.30.i.n.- 8.30i.n.- Ceardlann

  Dé Céadaoin 27ú Aibreáin 6.30.i.n.- 8.30i.n. Ceardlann

  Déardaoin 5ú Bealtaine 6.30.i.n.- 8.30i.n. Ceardlann

  Cláraigh anseo

  Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar ár suíomh www.artsinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 10 February 2022

  Eolaíocht

  Ag forbairt scoláirí do ‘Iniúchadh Turgnamhach Sínte’- ag bogadh i dtreo MRB 1.

  Beidh seimineár gréasáin ar líne ‘Ag forbairt scoláirí do ‘Iniúchadh Turgnamhach Sínte’- ag bogadh i dtreo MRB 1.’ á chraoladh ag Foireann na hEolaíochta, SSM, ar an Máirt, 15ú Feabhra ag 7 i.n. Tabharfaidh an seimineár gréasáin seo tacaíocht do mhúinteoirí nua nó do mhúinteoirí atá ag tosú lena gcuid scoláirí a fhorbairt d’Iniúchadh Turgnamhach Sínte.

  Cláraigh trí chliceáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 10 February 2022

  JCt4 i gcomhair le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo Leitir Fraic (Cuid a Dó)

  Ba chúis áthais é d’fhoireann Theicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Sóisearaí taifead a dhéanamh ar phodchraoladh le dhá chuid le Paul Leamy don eipeasóid is déanaí den tsraith de phodchraoltaí ‘Hands On’. Is ceannaire roinne, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic é Paul Leamy.

  I gcuid a dó den taifead seo labhraíonn Paul faoin riachtanas atá ann úsáid fhreagrach a bhaint as adhmad, scileanna inaistrithe a fhorbairt le scoláirí agus na háiseanna atá forbartha ag Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic le hadhmad a athrú agus lena stálú adhmaid féin a dhéanamh.

  Is féidir éisteacht leis an bpodchraoladh trí chliceáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 10 February 2022

  Scrúdú Na Sraithe Sóisearaí Tráthchlár 2022

  D’fhoilsigh an Roinn Oideachais tráthchlár do scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2022. Is féidir teacht ar an tráthchlár trí chliceáil ar an nasc seo nó trí chliceáil ar an íomha thíos.

 • Dáta a Postáladh: 08 February 2022

  Eispéiris Foghlama Éifeachtach a chruthú do Stair na Sraithe Sóisearaí

  Beidh ceardlann roghnach de chuid Stair na Sraithe Sóisearaí, SSM, ar siúl ar an gCéadaoin 16ú Feabhra 2022 óna 7:00 – 8:30 i.n. Tabharfaidh an cheardlann seo an deis do mhúinteoirí dul i mbun pleanála do chomhthéacs a scoláirí féin maidir le Stair na Sraithe Sóisearaí. Cláraigh don cheardlann anseo.

 • Dáta a Postáladh: 03 February 2022

  Fógra ón Roinn Oideachais ar an 1ú Feabhra maidir leis na Scrúduithe Stáit 2022

  Ag teacht sna sála ar chinneadh ón Rialtas, d’fhógair Norma Foley TD, an tAire Oideachais, ar an 1ú Feabhra, go reáchtálfar scrúduithe Sraithe Sóisearaí ar an ngnáthshlí den chéad uair ón mbliain 2019 i leith. Is féidir na socruithe don tSraith Shóisearach a léamh anseo

 • Dáta a Postáladh: 02 February 2022

  Béarla

  Tá an eipeasóid is déanaí den tsraith de phodchraoltaí ó fhoireann Bhéarla SSM ‘Comhraite ón Seomra ranga’ ar fáil anois le múinteoir Béarla Emer Whyte ó Mheánscoil ‘Gaillimh ag Foghlaim le Chéile’.

  Déanann Emer cur síos ar an bpróiseas atá acu pleanáil do na scoláirí atá ag tabhairt faoi Chlár Foghlama ag Leibhéal a Dó (CFL2) i ranganna Béarla na Sraithe Sóisearaí sa scoil. Tugann sí léargas freisin ar na príomhchéimeanna a oibríonn di agus dá comhghleacaithe agus iad ag dearadh na foghlama. Ní mór d’éinne atá ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoi thacú le scoláirí atá ag tabhairt faoi CFL2 agus dóibh siúd atá ag tabhairt faoi Leibhéal a 3 i seomra ranga Béarla na Sraithe Sóisearaí éisteacht leis an bpodchraoladh seo.

 • Dáta a Postáladh: 02 February 2022

  An Mhatamaitic: Ag ullmhú do MRB 2 (Imscrúdú staitistiúil)

  Beidh seimineár gréasáin ar líne á chraoladh ag Foireann an Mhata, SSM, ar an Déardaoin seo, 3ú Feabhra óna 7.00 - 8.00 i.n.  Tabharfaidh an seimineár gréasáin seo tacaíocht do mhúinteoirí lena gcuid ullmhúcháin do MRB 2: Imscrúdú staitistiúil agus don Chruinniú AFMÁ. Cuirfear an cheardlann i láthair i dtrí chuid:

  1. Teagasc, Foghlaim agus Teanga na staitisticí

  2. MRB 2 agus an Measúnú Foirmitheach

  3. Nósanna imeachta an mhúinteora roimh, i rith agus i ndiaidh MRB 2.

  Cláraigh trí chliceáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 02 February 2022

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  NUA do Fheabhra 2022

  Tacaíocht nua do Ghearrchúrsaí na Sraithe Sóisearaí

  Códú, Taibhiú Ealaíne & Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha

  Tá trí cheardlann roghnach nua deartha ag na hEalaíona sa tSraith Shóisearach. Tugann na ceardlanna seo tacaíocht le rannpháirtíocht sna Gearrchúrsaí seo a leanas: Códú, Taibhiú Ealaíne & Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha.

  An Códú Cruthaitheach

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach i gcomhpháirt le Lero, Fondúireacht na hEolaíochta in Éirinn, Ionad Taighde do bhogearraí.

  Dáta: Dé Luain 15 Feabhra 7i.n.- 8.30i.n.

  Cláraigh anseo

  Smaointí a chur ag obair : An Próiseas Cruthaitheach i dTaibhiú Ealaíne

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach in éineacht le Dave Kelly, Comhordaitheoir Traenála  Náisiúnta, Amharclann Náisiúnta na nÓg.

  Dáta: Dé Céadaoin 16 Feabhra 7i.n. – 8.15i.n.

  Cláraigh anseo

  Na Fíricí a Sheiceáil

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach le Dr. Ricardo Castellini da Silva, de chuid Media Aware.

  Dáta: Déardaoin 17 Feabhra 7i.n. – 8.30i.n.

  Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 02 February 2022

  Eolaíocht: Ag forbairt scoláirí do ‘Iniúchadh Turgnamhach Sínte’- ag bogadh i dtreo MRB 1

  Beidh seimineár gréasáin ar líne á chraoladh ag Foireann na hEolaíochta, SSM, ar an Máirt, 15ú Feabhra óna 7.00 - 8.15 i.n. Tabharfaidh an seimineár gréasáin seo tacaíocht do mhúinteoirí nua nó do mhúinteoirí atá ag tosú lena gcuid scoláirí a fhorbairt d’Iniúchadh Turgnamhach Sínte.   Cláraigh trí chliceáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 28 January 2022

  Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní ar fáil le híoslódáil mar PDF nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas:   Nasc don Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní  

 • Dáta a Postáladh: 26 January 2022

  JCt4 i gcomhair le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo Leitir Fraic (Cuid a hAon)

  Ba chúis áthais é d’fhoireann Theicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Sóisearaí taifead a dhéanamh ar phodchraoladh le dhá chuid le Paul Leamy don eipeasóid is déanaí den tsraith de phodchraoltaí ‘Hands On’. Is ceannaire roinne, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic é Paul Leamy. I gcuid a haon den taifead seo, labhraíonn Paul faoin aoibhneas a bhaineann leis an dearadh agus le déantús adhmaid. Luann sé freisin an tábhacht a bhaineann leis na príomh-phrionsabail a bhaineann le scileanna láimh in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic, an t-Ionad Barr Feabhais Náisiúnta i ndearadh troscáin agus teicneolaíocht.

  Is féidir éisteacht leis an bpodchraoladh trí chliceáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 26 January 2022

  Grafaic

  Tá cur i láthair dar teideal ‘ Measúnú Rangbhunaithe 1 a Fhiosrú’ cruthaithe ag foireann na Grafaice chun tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoi MRB 1. Cliceáil ar an nasc seo nó ar an íomha thíos chun teacht ar an acmhainn seo.

 • Dáta a Postáladh: 24 January 2022

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Féach thíos don t-eolas ar fad maidir leis na ceardlanna roghnacha sna hEalaíona a bheidh ar siúl an tseachtain seo.

  Dé Luain 24 Eanáir 7 i.n.- 8.15 i.n.

  Braon nach dtugtar faoi deara leis an bhfile agus scríbhneoir Colm Keegan.  Bígí linn don chéad cheardlann i sraith de thrí cheardlann faoi thost ag féachaint ar conas an gnáthlá a iompú ina cuid ealaíona.

  Dé Luain 24 Eanáir 7 i.n.- 8.15 i.n.

  Cumann Ceoldrámaíochta leis an gCompántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann, (INO) á cur i láthair ag meánsopráin Sharon Carty.  Leanann an tsraith Cumann Ceoldrámaíochta. An tseachtain seo, díreofar ar an Teach Solais. Is é John Molloy (an dord-amhránaí) an t-aoi speisialta.

  De Máirt 25 Eanáir 5 i.n. – 6 i.n.

  Ag scríobh le pictiúir: Sraith de cheardlann cartúin leis an gcartúnaí Luke Healy.  Forbair do chuid eolais agus scileanna sna cartúin sa chéad cheardlann de thrí cheardlann sa tsraith seo.

  Déardaoin 27 Eanáir 7 i.n. – 8 i.n.

  Ceannaireacht chiúin le stiúrthóir ceolfhoirne Sinead Hayes.  Déan iniúchadh ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí trí lionsa an stiúrthóra sa chéad cheardlann den dhá cheardlann sa tsraith seo.

  Cláraigh do na ceardlanna thuas ar fad anseo

 • Dáta a Postáladh: 19 January 2022

  STE(A)M

  Is cúis áthais do SSM a fhógairt go bhfuil an clárú don tsraith ar líne STE(A)M sa tSraith Shóisearach 2022 ar oscailt anois. Forbraítear na ceardlanna i gcomhpháirt le saineolaithe sa réimse STEM agus sna hEalaíona. Cuirfidh múinteoirí ó na hábhair ar fad a bhfuil suim acu dul i ngleic le saincheisteanna sochaíoch i gcomhthéacs na Sonraíochtaí a bhaineann leis an tSraith Shóisearach spéis iontu. Cliceáil  ar an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil agus le clárú. 

 • Dáta a Postáladh: 19 January 2022

  Grafaic: MRB 1 Acmhainní

  Tá acmhainní nua cruthaithe ag foireann na Grafaice chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus a scoláirí agus iad ag tabhairt faoi MRB 1: Cumarsáid trí sceitseáil. Mar chuid de na hacmhainní seo tá cur i láthair dár teideal ‘Iniúchadh a dhéanamh ar MRB 1’, póstaer idirghníomhach agus físeán. Cliceáil ar an nasc seo chun teacht ar na hacmhainní seo.

 • Dáta a Postáladh: 18 January 2022

  Imeacht C & F maidir le Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí

  Ar an gCéadaoin 19ú Eanáir idir 5-6i.n. beidh imeacht beo C & F á eagrú ag SSM maidir le Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí.

  Beidh an imeacht seo feiliúnach do mhúinteoirí, ceannairí scoile, múinteoirí a bhfuil na hUaireanta Bainistíochta Ama acu, comhordaitheoirí na Sraithe Sóisearaí, comhordaitheoirí folláine srl. i scoileanna dara-leibhéal príomhshrutha.

  Tá tacaíocht bhreise á phleanáil chun freastail ar na riachtanais ar leith a bhíonn ag scoileanna speisialta maidir le Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí. Tosóidh an imeacht seo le hionchur gairid ó na baill ar fad ar an bpainéal agus ina dhiaidh sin tabharfar an deis do rannpháirtithe ceisteanna a chur agus gnéithe maidir le Clár Folláine na Sraith Sóisearaí a phlé. Ní dhéanfar taifead ar an imeacht seo agus ní chuirfear sleamhnáin i láthair mar chuid de. Táimid ag tnúth go mór le do rannpháirtíocht san ócáid seo.

  Tá líon teoranta spásanna ar fáil mar gheall ar nádúr na hócáide. Cláraigh ag an nasc atá ar fáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 12 January 2022

  Seimineár Gréasáin

  Beidh Seimineár Gréasáin faoi imlitir 0059/2021 ar siúl ar an Déardaoin 20ú Eanáir óna 2.30i.n.- 3.30i.n. Tabharfaidh an Seimineár Gréasáin spléachadh do cheannairí scoile maidir leis na Socruithe le haghaidh chur chun feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2021/22 mar a foilsíodh le déanaí in imlitir 0059/2021. Clúdófar na gnéithe seo; príomh- uasdátuithe   2021/22, socruithe curaclaim don tSraith Shóisearach, measúnú agus tuairisciú agus acmhainní agus tacaíochtaí.

  Tá an nasc chlárúcháin ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 12 January 2022

  JCAD

  Tá JCAD ar oscailt anois chun ionchur sonraí a cheadú do theastas críochnaithe roinnt scoláirí. Tá an teastas seo le heisiúint do gach scoláire trína scoileanna féin, le deimhniú go bhfuil clár staidéir na Sraithe Sóisearaí críochnaithe acu. Cuireann an teastas seo liosta de na hábhair, gearrchúrsaí agus/nó aonaid tosaíochta foghlama agus ag cén leibhéal go ndearnadh staidéar san áireamh. Baineann JCAD le scoláirí na Sraithe Sóisearaí 2021 a thug faoi chlár foghlama ag leibhéal 1 nó leibhéal 2 amháin. Ba chóir JCAD a fheiceáil ar ESINET do scoileanna. Ní mór d’scoileanna aon cheisteanna maidir le JCAD a chur chuig JCPA@education.gov.ie

 • Dáta a Postáladh: 11 January 2022

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach Earrach 2022

  Féach thíos na ceardlanna roghnacha atá le teacht ó na hEalaíona sa tSraith Shóisearach ag tosú i mí Eanáir.

  Ceardlanna sa Chódú Cruthaitheach

  Tá na ceardlanna thíos forbartha i gcomhpháirt le LERO, chun tacú le Gearrchúrsa de chuid na Sraithe Sóisearaí sa Chódú.

  Cláraigh don Mháirt 18 Eanáir - HTML/CSS

  Cláraigh don 15 Feabhra - SCRATCH

  Cláraigh don 22 Márta - PYTHON

  Bunchúrsa sa bheochan 20 agus 27 Eanáir, 3 Feabhra

  Déan iniúchadh ar phrionsabail agus cleachtas na beochana le Rory Conway beochantóir a bhfuil duaiseanna buaite aige.  Cláraigh anseo

  Ag scríobh le pictiúir: Sraith de cheardlann cartúin 25 Eanáir, 1 agus 8 Feabhra

  Forbair do chuid eolais agus scileanna sna cartúin le cartúnaí agus úrscéalaí grafach Luke Healy.  Cláraigh anseo

  Cumann Ceoldrámaíochta

  Leanann an tsraith de cheardlanna roghnacha ar líne, forbartha i gcomhpháirt le Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann, (INO) agus á gcur i láthair ag meánsopráin Sharon Carty.

  Dé Máirt 11 Eanáir 2022 7 i.n. - 8.15i.n. - A Thing I Cannot Name

  Dé Luain 24 Eanáir 2022 7 i.n. - 8.15i.n. - The Lighthouse

  Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar ár suíomh www.artsinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 11 January 2022

  FGL Scoil Speisialta

  Seoladh ríomhphost chuig scoileanna speisialta ar an Luan, 9ú Eanáir 2022, ag míniú sonraí FGL CFL1 agus CFL2 do 2022. Ba chóir do scoileanna an fhoirm áirithinte a líonadh a luaithe agus ab fhéidir chun an dáta atá roghnaithe acu a dheimhniú. Dúnfar áirithintí ar an gCéadaoin, 19ú Eanáir 2022. Ní mór d’aon scoil speisialta nach bhfuair an ríomhphost teagmháil a dhéanamh le info@jct.ie

 • Dáta a Postáladh: 10 January 2022

  Plean Gníomhaíochta Molta do Mhúinteoirí Uaireanta Bainistíochta Acmhainní (Nithe le déanamh)

  Chun cabhrú le hobair leanúnach na múinteoirí ar tugadh dóibh na huaireanta bainistíochta acmhainní i scoileanna, tá Plean Gníomhaíochta féideartha ar fáil le híoslódáil mar PDF ach cliceáil ar an nasc seo. 

 • Dáta a Postáladh: 07 January 2022

  Táimid ag súil le bualadh le múinteoirí ábhair ar líne ón Luan 10ú Eanáir do FGL ábhair 2021-2022. Cruthaíodh físeán chun cabhrú le múinteoirí ullmhú do na cnuaslaethanta seo. Is féidir teacht ar an bhfíseán ag an nasc seo a leanas: FGL Ábhair 2021-2022

 • Dáta a Postáladh: 06 January 2022

  Pobal Cleachtais ar líne do mhúinteoirí leis na hUaireanta Bainistíochta Achmhainní don tSraith Shóisearach

  Beidh an dara cruinniú de phobal cleachtais do mhúinteoirí leis na hUaireanta Bainistíochta Achmhainní dá gcuid scoileanna, ar siúl ar líne ar an Máirt Eanáir 11ú, 2022 óna 6.30 - 8:00 i.n. Díreoidh an pobal cleachtais seo ar an bPGSS, Eispéiris Foghlama eile agus conas Féilire éifeachtach do na MRBanna a bhunú. Más tú an múinteoir leis na hUaireanta Bainistíochta Achmhainní don scoil is féidir clárú trí chliceáil ar an nasc thíos:

  Clárúchán: Pobal Cleachtais Múinteoirí leis na hUaireanta Bainistíochta Acmhainní 11.01.22

 • Dáta a Postáladh: 21 December 2021

  Nuachtlitir SSM- JCToday

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir SSM, JCToday, ar fáil anseo nó trí chliceáil ar an íomha thíos.

 • Dáta a Postáladh: 17 December 2021

  Oideachas Reiligiúnach

  Tapaigh an deis breathnú ar an bhfíseán a léiríonn cuid de bhuaicphointí ón bhFóram Náisiúnta faoi ‘An Luach a bhaineann le Múineadh agus Foghlaim faoi Dhéantáin Naofa ó na Mór-Reiligiúin Dhomhanda.' Tá an físeán ar fail ag an nasc seo a leanas: Nasc don bhFíséan le buaicphointí an tseimineáir Rinne an Dr. Ailis Travers, Ceannaire Foirne Oideachas Reiligiúnach SSM, cur i láthair ag an ócáid eagraithe ag Leabharlann Chester Beatty, B.A.C, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach agus Fóram Idirchreidimh Chathair B.A.C

 • Dáta a Postáladh: 16 December 2021

  Pobal Cleachtais don Mhúinteoir a bhfuil Uaireanta Acmhainní Bhainistíochta acu

  Dé Máirt,11 Eanáir, 2022 ó 6:30-8:00 i.n., tionólfar an dara cruinniú pobal cleachtais againn a bheas bunaithe ar an aiseolas ó na rannpháirtithe a d'fhreastail ar ár gcéad chruinniú ZOOM ar líne.  Arís, leanfaimid orainn ag cabhrú libh le fócas ar phleanáil straitéiseach dhá phríomhghné, sé sin, (1) Dea-chleachtas i dtiomsú "Réimsí Foghlama Eile" na scoláirí agus (2) Conas féilire éifeachtach MRB a shocrú. Is formáid idirghníomhach a bheas ar an gcruinniú le roinnt painéalaithe, ag úsáid seomraí scartha agus deis a bheith ag Múinteoirí a bhfuil Uaireanta Acmhainní Bainistíochta acu/Comhordaitheoirí na Sraithe Sóisearaí bualadh le chéile agus dea-chleachtas a roinnt. Is féidir clárú anois chun freastal air ag úsáid an naisc seo a leanas: Nasc Clárúchán don Chruinniú pobal cleachtais do mhúinteoirí a bhfuil UAB acu. Tabhair faoi deara, toisc gur pobal cleachtais machnamhach agus idirghníomhach é seo, ní thaifeadfar an Cruinniú ZOOM.  

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2021

  Stair na Sraithe Sóisearaí

  Measúnú Rang-Bhunaithe 2: Saol i dTréimhse ama

  Beidh comhaltaí staire na Sraithe Sóisearaí ag cur a gcéad cheardlann i gcomhpháirt le hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI) i láthair san athbhliain. Beidh an cheardlann seo ar siúl ar an Luan 17ú Eanáir, 2022 ag 7.i.n. 

  Tabharfaidh an seimineár gréasáin seo eolas ar MRB 2: Saol i dTréimhse ama agus díreofar ar an bpróiseas scoláire-lárnach. 

  Is féidir clárú ag an nasc seo a leanas: Nasc Clárúchán 

 • Dáta a Postáladh: 14 December 2021

  JCt4 Grafaic: Geoiméadracht na Nollag

  Tá lúchair ar JCt4 (Grafaic) tasc le téama na Nollag a sheoladh dar teideal ‘Share the (Joy) Geometry of Christmas’. Tá fáilte roimh iarratas trí Ghaeilge. Tá an t-eolas ar fad faoin tasc seo ar fáil ag an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 10 December 2021

  Ceardlann Roghnach- Na hAmharc- ealaíona

  Tá comhaltaí de chuid na hAmharc-ealaíona, SSM, ag súil leis an gcéad cheardlann i gcomhpháirt le hIonaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI). Beidh an cheardlann seo, ar siúl ar an Máirt 14ú Nollaig, 2021 ag 6.30 i.n. agus díreoidh sé ar thaighde agus iniúchadh i seomra ranga na hAmharc- Ealaíon.

  Cláraigh linn don ócáid ag an nasc seo- Clárúchán don cheardlann sna hAmharc-ealaíona

 • Dáta a Postáladh: 09 December 2021

  Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe Nuachtlitir

  Tá an cúigiú Eagrán den nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) foilsithe ag an Roinn Oideachais agus tá sí ar fáil trí chliceáil ar an nasc seo

 • Dáta a Postáladh: 09 December 2021

  Ciorclán 0059/2021

  Tá Ciorclán 0059/2021- Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2021/22 ar fáil anois trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: Nasc chuig- Ciorclán 0059/2021

 • Dáta a Postáladh: 08 December 2021

  Staidéar Gnó

  Beidh seimineár gréasáin á reáchtáil ag Foireann Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí i gcomhpháirt le Student Enterprise Programme ANOCHT Dé Céadaoin 8ú Nollaig 2021, idir 7-8i.n.

  Roinnfear acmhainní do mhúinteoirí agus do scoláirí don Phleanáil, Súil Siar, Comórtais SEP agus tuilleadh leis. Cláraigh don cheardlann seo trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: Clárúchán: Seimineár Gréasáin Stáidéar Gnó & SEP

 • Dáta a Postáladh: 08 December 2021

  Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní ar fáil le híoslódáil mar PDF nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: Nasc don Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní

 • Dáta a Postáladh: 24 November 2021

  Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní ar fáil le híoslódáil mar PDF nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: Nasc don Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní (Eagrán 3)

 • Dáta a Postáladh: 22 November 2021

  JCt4 Teicneolaíocht an Adhmaid: Podchraoladh

  Bhí an deis ag JCt4 (Teicneolaíocht an Adhmaid) i gcomhpháirt leis na hEalaíona sa tSraith Shóisearach labhairt le Daniel Gill, déantóir troscáin, le déanaí don Phodchroaladh Junior Cycle Talks. Labhair Daniel faoina phaisean don cheird seo agus faoin bpróiséas ó thús go deireadh. Éist leis an gcomhrá iomlán trí chliceáil ar an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 17 November 2021

  Ceol

  Tá Treoirlínte Measúnaithe Nua-Shonraithe foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta don Mheasúnú Rangbhunaithe (Uasdátaithe Samhain 2021).  Chun teacht orthu cliceáil anseo 

 • Dáta a Postáladh: 11 November 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  NUA! Opera Club

  Cuireann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach sraith de chúig cheardlann ar líne i láthair i gcomhpháirt le Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann (INO). Dearadh na ceardlanna seo chun múinteoirí na Sraithe Sóisearaí a chur ar an eolas faoin réimse leathan de ghairmithe a thagann le chéile chun ceoldrámaíocht a chur le chéile. Ní gá eolas a bheith agat ar an gceoldrámaíocht chun freastail ar na ceardlanna seo.  Tosaíonn an tsraith seo ar an 23ú Samhain le guth meánsopráin Sharon Carty le píosa ón INO ‘‘20 Shots of Opera’.

  Cláraigh anseo     Tuilleadh eolais anseo 

 • Dáta a Postáladh: 08 November 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Writing our Place

  Cuireann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, i gcomhpháirt le Fighting Words, Writing our Place ar fáil do mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Is sraith de cheardlanna taobh istigh agus taobh amuigh atá i gceist le Writing our Place ag tosú ar an Satharn 20ú Samhain agus ag críochnú le taispeántas d’obair na rannpháirtithe i mí Eanáir 2022. Éascaitheoir: Roisín Lonergan (Stiúrthóir cruthaitheach, Five Lamps Festival). Spásanna teoranta. Cláraigh anseo.

  A World Made of Stories

  Beidh A World Made of Stories le Dr. Ricardo Castellini da Silva, (leachtóir i litearthacht sna meáin agus ball den líonra litearthacht sna meáin de chuid BAI) ar siúl arís ar an Luan 15 Samhain, 2021. Déanann an cheardlann ar líne seo iniúchadh ar an tábhacht a bhaineann leis an scéalaíocht dhigiteach i gcomhthéacs an seomra ranga. Cláraigh anseo.

  Creative Coding – Blascheardlann

  Bígí linn ar líne ar an Máirt 16ú Samhain do bhlascheardlann ar Creative Coding forbartha i gcomhpháirt le LERO.  Cuirtear an cheardlann phraiticiúil ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do Shnáithe 1 den Ghearrchúrsa ‘Codú’.   Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2021

  Eacnamaíocht Bhaile

  Treoirlínte ó CSS chomh maith le heolas faoi na Tascanna don Scrúdú Scileanna Inniúlachta Bia 2022 ar fáil ar www.examinations.ie

 • Dáta a Postáladh: 03 November 2021

  Páipéir Shamplach: Teicneolaíochtaí

  D’fhoilsigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) Páipéir shamplach (leibhéal comónta) do na hábhair teicneolaíochtaí ar an Aoine 22ú Deireadh Fómhair. Is féidir cliceáil ar an nasc cuí thíos chun an páipéar cuí a aimsiú.

  Teicneolaíocht Fheidhmeach

  Innealtóireacht

  Grafaic

  Teicneolaíocht Adhmaid

 • Dáta a Postáladh: 02 November 2021

  Mata

  Beidh FGL roghnach ‘aghaidh ar aghaidh’ á reáchtáil ag Foireann an Mhata, SSM, do mhúinteoirí nua nó múinteoirí atá ag filleadh ar Mhata na Sraithe Sóisearaí. Beidh na himeachtaí seo ar siúl ar an 8ú Samhain, 7.00 i.n - 8.15 i.n. in Ionaid Oideachais éagsúla ar fud na tíre. Cláraigh trí chliceáil anseo nó trí chliceáil ar an íomha thíos

 • Dáta a Postáladh: 02 November 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  SPRIOCDHÁTA SÍNTE- Stíl agus Sprioc

  Tá am ann fós le clárú don tSraith ceardlann ‘Stíl agus Sprioc’,  mar tá síneadh ama curtha leis an spriocdháta go dtí an Luan 8ú Samhain.

  Forbraíodh an cheardlann seo i gcomhpháirt le hÉigse Éireann agus tá an tsraith seo ar oscailt do mhúinteoirí uile na sraithe sóisearaí. Cuirtear rannpháirtithe i ngrúpaí beaga le scríbhneoir proifisiúnta chun chíoradh a dhéanamh ar cheann de na seánraí seo a leanas:

  Ficsean do dhéagóirí

  Filíocht

  Gearrscéalaíocht

  Scríbhneoireacht do pháistí

  Scríbhneoireacht scáileáin

  Neamhfhicsean

  Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 21 October 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Tá an clár do na hEalaíona sa tSraith Shóisearach faoi lán seoil. Féach thíos don t-eolas faoi cheardlanna ar líne agus tionscnaimh le teacht.

  Songwriting with Niamh Regan Déardaoin 4 Samhain.  Cláraigh anseo

  Style & Purpose with Poetry Ireland ag tosú Dé Céadaoin 3 Samhain.  Cláraigh anseo

  Tuilleadh eolais ar fáil ag www.artsinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2021

  Nuachtlitir SSM- JCToday

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir SSM, JCToday, ar fáil anseo nó trí chliceáil ar an íomha thíos.

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2021

  Fealsúnacht-Fiosrúchán agus an tSraith Shóisearach

  De Máirt, 19ú Deireadh Fómhair 2021

  7:00 i.n. - 8:30 i.n.

  Tabharfaidh an seimineár gréasáin seo tacaíocht phraiticiúil do mhúinteoirí maidir le Fealsúnacht: Fiosrúchán agus an tSraith Shóisearach.   Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 18 October 2021

  Béarla

  Bhí áthas ar SSM, Béarla, i gcomhpháirt leis na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, a bheith i gcomhrá leis an bhfile agus an drámadóir Inua Ellams níos luaithe i mbliana. Tá téacs dá chuid “The 14th Tale” ar an liosta molta do scoláirí sa dara agus tríú bliain.

  Éist leis an gcomhrá anseo

 • Dáta a Postáladh: 17 October 2021

  Teicneolaíocht

  Tá Obair Chúrsa - Achoimrí Dearaidh do na hábhair thíos foilsithe ag Coimisiún na Scrúdaithe Stáit. Cliceáil ar an ábhar cuí nasctha thíos leis an gcáipéis a aimsiú.

  Teicneolaíocht Adhmaid Obair Chúrsa

  Teicneolaíocht Fheidhmeach Obair Chúrsa

  Grafaic Tionscadal an Dalta

  Innealtóireacht Obair Chúrsa

 • Dáta a Postáladh: 14 October 2021

  Ceannaireacht: Seimineár Gréasáin ar Threoirlínte nuashonraithe CNCM maidir le Folláine sa tSraith Shóisearach

  Beidh Foireann Ceannaireachta SSM i gcomhrá leis an bpainéal thíos ag Seimineár Gréasáin faoi Threoirlínte nuashonraithe CNCM maidir le Folláine sa tSraith Shóisearach (2021) ar an Máirt 19ú Deireadh Fómhair ag 5 i.n. Mar chuid de bhaill an phainéal don chomhrá beidh:

  Annette Honan, Oifigeach Oideachais le CNCM

  Marguerite O’Hora Príomhoide Tánaisteach, Dominican College, BÁC

  Ciara Byrne Ceannaire Foirne SSM

  Thomas Gleeson Ceannaire Foirne SSM

  Cláraigh don ócáid seo ag an nasc anseo

 • Dáta a Postáladh: 07 October 2021

  Ceardlanna Roghnacha AFMÁ

  Beidh SSM i gcomhairle leis an ECSI ag tabhairt faoi cheardlanna roghnacha FGL ar an bpróiseas AFMÁ .

  Beidh na ceardlanna ar Rannpháirtíocht éifeachtach sa chruinniú AFMÁ ar líne idir an 11ú agus 14ú Deireadh Fómhair 2021 agus beidh sé dírithe ar mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Cliceáil ar na ceardlanna nasctha thíos chun tuilleadh eolais a fháil.

  Rannpháirtíocht éifeachtach sa chruinniú AFMÁ

 • Dáta a Postáladh: 05 October 2021

  Imeachtaí Foghlama ar líne

  Is mór le SSM na hImeachtaí Foghlama ar líne don Fhómhair, 2021, a fhógairt. Beidh na himeachtaí seo ar siúl idir an 12ú agus an 21ú Deireadh Fómhair agus le breis agus 20 imeacht ar líne, tá rogha leathan ann. Tá spásanna teoranta i roinnt de na himeachtaí seo. Cláraigh d’imeacht amháin nó níos mó ag an nasc clárúcháin seo nó chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar an íomhá thíos.


 • Dáta a Postáladh: 01 October 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Is cúis áthais d’fhoireann Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, a bheith páirteach san ócáid FÉILTE 2021 Transforming Teaching in a Sustainable World ar an Satharn, 2ú Deireadh Fómhair óna 10 r.n.- 4.i.n. Cláraigh anseo chun ticéad a fháil.

 • Dáta a Postáladh: 29 September 2021

  Mata

  Tugann foireann an Mhata, SSM, cuireadh do mhúinteoirí teacht le chéile i seimineár gréasáin ‘Question Posing for CBA 1’ ar an 5ú Deireadh Fómhair ag 7 i.n. Beidh an seimineár gréasáin seo ag breathnú ar straitéisí chun forbairt a dhéanamh ar an scil seo le scoláirí agus cloisfear ó phainéal de mhúinteoirí chomh maith. Cláraigh trí cliceáil ar an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 22 September 2021

  Ceardlanna Roghnacha AFMÁ

  Beidh SSM i gcomhairle leis an ECSI ag tabhairt faoi cheardlanna roghnacha FGL ar an bpróiseas AFMÁ .
  Beidh na ceardlanna seo, a bheidh ar siúl ar líne idir an 4ú agus 14ú Deireadh Fómhair 2021, dírithe ar mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Cliceáil ar na ceardlanna nasctha thíos chun tuilleadh eolais a fháil. 
  •    Éascu éifeachtach ar an bpróiseas AFMÁ
  •    Rannpháirtíocht éifeachtach sa chruinniú AFMÁ
   

 • Dáta a Postáladh: 20 September 2021

  Stair

  Bí leis an bhfoireann Staire don chéad seimineár gréasáin ‘New Year, New Students: Looking Back to Look Forward’. Cláraigh anseo chun a bheith ann, Dé Céadaoin 22ú idir 7-8.30i.n.

 • Dáta a Postáladh: 20 September 2021

  CFL1/L2

  Tá an Nuachtlitir SSM do CFL1/L2, (Fómhair 2021) ar fáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2021

  Tá an cheathrú Eagrán den nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) foilsithe ag an Roinn Oideachais agus tá sí ar fáil trí ghliogáil ar an nasc seo

 • Dáta a Postáladh: 06 September 2021

  An t-eolas is deireanaí ón RO (18 Lúnasa 2021)

  Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2022.

  Cliceáil chun leagan PDF a íoslódáil. 

 • Dáta a Postáladh: 16 June 2021

  Taispeántas Institiúid Ríoga d’Ailtirí na hÉireann (IRAÉ)

  Is cúis lúcháir d’Fhoireann JCt4 Grafaice i gcomhpháirtíocht leis an Institiúid Ríoga d’Ailtirí na hÉireann iontrálacha na  scoláirí don taispeántas The Good Deign in Everyday Life a roinnt libh.

  Is féidir cuairt a thabhairt ar an taispeántas anseo 

 • Dáta a Postáladh: 11 May 2021

  Sheol an tAire Oideachais, Norma Foley, agus an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Simon Harris, comhairliúchán poiblí maidir leis an bhforbairt ar an dara Straitéis Náisiúnta ar Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe go dtí 2030.

  Léirigh do bharúil agus faigh amach conas páirt a ghlacadh sa phróiseas spreagúil seo trí ghliogáil ar an NASC

 • Dáta a Postáladh: 11 May 2021

  Tá an tríú Eagrán 3 den nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) foilsithe ag an Roinn Oideachais agus tá sí ar fáil ag an  NASC

 • Dáta a Postáladh: 22 April 2021

  Tá socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích fóisithe ag an CNCM (NCCA). Tá teacht ar na doiciméid ag an nasc anseo: Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2021

  Deir na treoirlinte dar teideal ‘Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021’ foilsithe ag an Roinn Oideachas ar an 9ú Márta go n-eiseoidh an scoil Tuairisc Scoile ina ndéantar cur síos ar ghnóthachtálacha foghlama an scoláire. Tá sé de chead ag gach scoil na modhanna measúnaithe agus formáid na tuairisce scoile a úsáidfear a roghnú. Tá tacaíocht bhreise maidir le tuairisciú le fáil ag an nasc anseo.  

  Tuairisciú | CNCM

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2021

  D’fhoilsigh an Roinn Oideachais treoirlínte ar an 9ú Márta dar teideal “Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021”. Tá teacht ar an doiciméid ag an nasc anseo:

  Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021

 • Dáta a Postáladh: 25 November 2020

  Foilsíodh an Ciorclán is deireannaí ó ROS 0076/2020 i leith na Sraithe Sóisearaí ar an 18ú Samhain 2020 – Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2020/21 Ciorcláin agus Foirmeacha - An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • Dáta a Postáladh: 19 November 2020

  Eolas faoi thacaíochtaí FGL na Sraithe Sóisearaí do scoileanna agus do mhúinteoirí 2020/2021, sonraí faoi chnuaslaethanta ábhair FGL ar líne san áireamh.  

  Ábhar tacaíochta FGL SSM 2020/2021

  Cnuaslá Ar Líne don FGL Ábhair de chuid SSM (JCT)

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Na hAmharc-Ealaíona

  Tá na téamaí don MRB 1: Ó Próiseas go Cur i gCrích 2020/21 ar fáil ar www.curriculumonline.ie agus anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Eacnamaíocht Bhaile

  Tá eolas faoi na tascanna don Scrúdú Scileanna Inniúlachta Bia ar fáil ar www.examinations.ie agus anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Tá na CSS Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí, Páipéar Samplach ar fail anois do na ábhair seo a leanas:

  Ceol

  Eacnamaíocht Bhaile

  Matamaitic Ardleibhéal  

  Matamaitic Gnáthleibhéal

  Stair

  Tíreolaíocht

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí foilsithe ag an CNCM. Gliogáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Tuairiscí na bhPríomh Scrúaitheoirí

  Tá CSS tar éis Tuairiscí na bPríomh Scrúaitheoirí do Scrúdaithe na Sraithe Sóisearaí 2019 a fhoilsiú, Eolaíocht gliogáil anseo..., agus Staidéar Gnó gliogáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Related Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh