Eolaíocht

Ceardlanna Roghnacha

Anseo gheobhaidh tú eolas agus acmhainní a bhaineann lenár gceardlanna roghnacha.

 • Seimineáir Ghreasáin arrow_drop_down
  Ag Oscailt an Dorais Taighde - Iniuchadh Eolaíocht sa tSochaí

  Sé aidhm an seimineár gréasáin ná tacaíocht a thabhairt do mhúintéoirí a chuid scoláirí a fhobairt mar thaighdeoirí le h-aghaidh ullmhúcháin do MRB2 -Iniuchadh Eolaíocht sa tSochaí . Faigh thíos taifead den seiminéar gréasáin agus achmainní.

  Taifead an Seimineár Ghreasáin - IES
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
  Leideanna le haghaidh Cuardach Rathúil ar Líne
  Leideanna lehaghaidh Cuardach Rathúil ar Líne Leideanna lehaghaidh Cuardach Rathúil ar Líne
  Cineál comhaid: PDF
  Cliceáil chun breathnú nó chun íoslódáil
  Ag Machnamh ar an gCaoi chun Iontaofacht Foinsí a Mheas
  Ag Machnamh ar an gCaoi chun Iontaofacht Foinsí a Mheas Ag Machnamh ar an gCaoi chun Iontaofacht Foinsí a Mheas
  Cineál comhaid: PDF
  Cliceáil chun breathnú nó chun íoslódáil
  Ag Tacú le Múinteoirí le linn Procéis an MRB 1 agus AFMÁ

  Sé aidhm an greasán ná tacú le múinteoirí agus iad ag ullmhú le h-aghaidh Measúnú Rangbhunaithe 1 . Thíos is féidir leat teacht ar taifead an seimineár  greasáin agus na achmainní a mbaineann leis .

  Taifead an Seimineár Gréasáin
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
 • Ceardlann Éascaithe AFMÁ arrow_drop_down

  Deineadh dearadh ar an céardlann seo chun tacú le éascaitheoirí AFMA i ngach abháir. Sé aidhm an céardlann ná chun cur le scileanna éascú múinteoirí ,cur le tuiscint bunúsacha an procéis AFMA agus cabhair a thabhairt dóibh na múinteoirí i ullmhú agus i cur i ngníomh an procéis AFMA agus a bheith i ndán smaointeoireach a dhéanamh air an procéis.

 • Ceardlann Comhdháil CMEÉ arrow_drop_down
  Céardlann Comhdháil CMEÉ, Baile Átha Luain, 2018

  Baineann Measúnú Rangbhunaithe san Eolaíocht le tosaíochtaí don fhoghlaim agus don teagasc amhail fiosrúchán, agus cumarsáid san eolaíocht, agus san am céanna eolas agus tuiscint eolaíochta scoláirí a fhorbairt, atá ríthábhachtach chun obair a dhéanamh ar nós eolaí. Cuireann Measúnaithe Rangbhunaithe rannpháirtíocht scoláirí chun cinn trí rogha maidir leis an topaic a ndíreofar uirthi, formáidí cumarsáide agus féidearthachtaí i dtaca le comhoibriú scoláirí. Sa cheardlann seo, d’fhiosraigh muid bealaí chun tacú le scoláirí dul i ngleic leis na Measúnaithe Rangbhunaithe ar bhealach inbhainistithe a thugann an-deis le haghaidh gnóthú scoláirí, agus fós rogha an scoláire agus próisis údaracha eolaíochta a bheith i lár baill.

  Céardlann Comhdháil CMEÉ, OnahÉ Mhá Núad, 2017

  Sa cheardlann seo, úsáidimid sraith ghníomhaíochtaí chun a thaispeáint conas a aistríonn torthaí foghlama ina gcleachtas sa seomra ranga.  Is mian linn a léiriú go háirithe, nuair a mheabhraítear ar an mbriathar gnímh sa toradh foghlama, conas a thugann sé sin na hionchais i dtaca leis na torthaí foghlama sa seomra ranga chun soiléire.   

  Ar leathanach tosaigh gach gníomhaíochta tugtar an comhthéacs foghlama agus sainítear idir na torthaí foghlama a bhfuiltear ag díriú orthu agus an intinn foghlama don ghníomhaíocht chomh maith le réamhfhoghlaim na scoláirí ar forbraíodh na gníomhaíochtaí seo ina gcomhair. Ní hé sprioc na ngníomhaíochtaí eiseamláir a thabhairt ar an gcaoi is gá na torthaí foghlama seo a theagasc ach, ina áit sin, a léiriú conas a meabhraíodh ar an mbriathar gnímh chun léirmhíniú a fháil ar an toradh foghlama agus chun eispéiris foghlama a fhorbairt don chohórt scoláirí seo.

  Cur Síos a Dhéanamh – Idirghníomhaíochta a Shamhaltú
  Cur Síos a Dhéanamh – Idirghníomhaíochta a Shamhaltú
 • Ceardlanna Roghnacha Eile arrow_drop_down
  Tionscadal CéIM i dtreo na hEolaíochta

  I mBealtaine 2016 d’oibrigh SSM leis an Lárionad Náisiúnta um Oideachas ETIM (EPISTEM) ar an tionscadal CéIM i dtreo na hEolaíochta.  Ba é aidhm an tionscadail soláthar a dhéanamh ar roinnt straitéisí samplacha chun Nadúr na hEolaíochta a mhúineadh go ginearálta agus argóinteacht go háirithe.  De thoradh an tionscadail seo tá roinnt acmhainní forbartha ag EPISTEM/SSM chun cabhrú le heispéiris foghlama a bhaineann le hargóinteacht eolaíochta.  Is féidir teacht ar na hacmhainní thíos.

  Gailearaí Eolaíochta, Aibreán 2016

  In Aibreán 2016 reáchtáil Gailearaí Eolaíochta Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le SSM a chéad ócáid FGL riamh le haghaidh múinteoirí iar-bhunscoile. Ar an lá d’oibrigh múinteoirí eolaíochta, eolaithe agus ealaíontóiri le chéile chun acmhainní agus tuairimí a fhorbairt maidir le Sonraíocht nua Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí.

  Roinnt Tuairimí ó na Rannpháirtithe
  Cineál comhaid: YouTube
  Cliceáil ar an íomhá chun seinm
  FEE

  I 2016 reáchtáil FEE roinnt ceardlanna FGL chun scileanna fiosraithe agus cumarsáide na scoláiri a fhorbairt i gcomhtéacs na snáitheanna, an Domhan Fisiceach agus Domhan agus Spás. Is féidir na sleamhnáin agus na hacmhainní a usáideadh sna ceardlanna a fháil anseo