Staidéar Gnó

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 05 October 2021


Cúis lúcháire d’fhoireann Staidéar Gnó SSM a fhógairt go mbeidh roinnt seimineáir ghréasáin á n-óstáil againn mar chuid dár nImeachtaí Foghlama SSM ar Líne i bhFómhar 2021/22:

 

Fócas ar Sheimineár Gréasáin MRB 1

Beidh ár seimineár gréasáin Fócas ar MRB 1 ar siúl Dé Céadaoin 13ú  Deireadh Fómhair 2021 ó 5pm go 6:30pm.  Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó clárú don ócáid seo trí chliceáil anseo.

 

Seimineár Gréasáin Cheartas Airgeadais i Seomra Ranga an Staidéir Ghnó

Beidh ár seimineár gréasáin um Cheartas Airgeadais i Seomra Ranga an Staidéir Ghnó ar siúl Déardaoin 21ú  Deireadh Fómhair 2021 ó 7pm go 8:30pm.  Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó clárú don ócáid seo trí chliceáil  anseo.

 

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

 

Dáta a Postáladh: 07 September 2021


D'fhoilsigh an CNCM "Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a Chur i gCrích" a mbeidh spéis ar leith ag Múinteoirí Staidéar Gnó iontu agus ina mbeidh roinnt pointí an-ábhartha do scoláirí Staidéar Gnó an Dara agus na Tríú Bliana (cohóirt scoláirí 2020-23 & 2019-2022 faoi seach) laistigh den Scoilbhliain 2021/22 ar nós príomhdhátaí, íosriachtanais agus mar shampla, tagairtí do MRB 1 an Staidéir Ghnó:

“….Sa Staidéar Gnó, i gcás scoláirí sa tríú bliain in 2021/2022, beidh Measúnú Rangbhunaithe 1 don Staidéar Gnó ina thuairisc aonair.

…Sa Staidéar Gnó, i gcás scoláire sa dara bliain in 2021/2022, is tionscadal grúpa é MRB 1 mar a leagtar amach sna treoirlínte ábhartha measúnaithe. Nuair is gá, de réir na comhairle sláinte poiblí ag an am nó de bharr cúinsí a d’fhéadfadh teacht chun cinn mar gheall ar COVID-19, d’fhéadfadh bainistíocht na scoile cinneadh a dhéanamh i ndiaidh comhairliúcháin leis an múinteoir/leis na múinteoirí ábhartha go gcuirfeadh an scoláire tuarascáil aonair i gcrích le haghaidh a MRB1.”

                                        lch. 5,6, CNCM, Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a Chur i gCrích", Meán Fómhair 2021

 

Is féidir an doiciméad iomlán a íoslódáil anseo.

 

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 01 September 2021


Socruithe measúnaithe don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht 2022.

Rinneadh na socruithe seo, a foilsíodh i mí na Nollag 2020, a nuashonrú agus is féidir iad a íoslódáil ag an nasc seo a leanas: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/dc07f-ardteistimeireacht-2022/#socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2022

Seans gur díol spéise ag múinteoirí Staidéar Gnó an doiciméad seo.

 

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 28 August 2021


Fáilte ar ais ar scoil roimh gach múinteoir Staidéar Gnó.  Gach rath oraibh sa bhliain amach romhainn.  Mar is gnách táimid anseo chun cabhrú le múinteoirí, mar sin má bhíonn aon cheist agat, seol iad chuig info@jct.ie  nó gabh chuig

https://jct.ie/leagangaeilge/business_studies/business_studies_ga agus féach ar na hacmhainní atá againn ar líne.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 13 November 2020


Tá an-áthas ar fhoireann Staidéar Gnó SSM a fhógairt go mbeidh muid ag óstáil seimineár gréasáin foghlaim chumaisc Staidéar Gnó Dé Máirt 24 Samhain 2020 ó 7pm go dtí 8pm. Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó clárú don seimineár gréasáin seo ag:

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/938610606477217039

 

Tar éis duit clárú, gheobhaidh tú ríomhphost deimhnithe ina mbeidh eolas faoin dóigh le páirt a ghlacadh sa Seimineár Gréasáin.

 

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 06 November 2020


"Tá lúcháir ar Fhoireann Staidéar Gnó SSM a fhógairt go mbeidh imeacht ar líne do mhúinteoirí Staidéar Gnó á óstáil againn i gcomhpháirtíocht le Ceartas Airgeadais Éireann dar teideal ‘Ní Gnó mar is Gnách'. Beidh an cheardlann ar líne seo ar siúl ó 7pm - 8.15pm Déardaoin 12 Samhain 2020. Beidh áiteanna teoranta don 100 múinteoir is túisce a chláróidh agus táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat ar an oíche. Chun clárú don imeacht seo, lean an nasc: https://forms.gle/LR6UWNh6BDaiQb5dA"

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 16 October 2020


Rinne an CNCM leasú ar Mheasúnú Rangbhunaithe 1 don scoilbhliain 2020-21 (scoláirí 2ú bliain).

Is freagra réamhghníomhach é an leasú seo ar fhormáid MRB 1, do scoláirí an Dara Bliain reatha, ar na dúshláin atá roimh mhúinteoirí maidir leis an ngné ghrúpa den MRB a dhéanamh mar gheall ar na cúinsí reatha a bhaineann le Covid-19.

Don scoilbhliain 2020-2021, ina áit sin, is  MRB 1 a mheasúnfar ar bhonn aonair a dhéanfaidh scoláirí sa dara bliain. Cuirfear an MRB 1 seo i gcrích thar thréimhse trí seachtaine ar bhonn aonair agus gach scoláire ag tiomsú tuairisc aonair.  

Níl aon athrú ar an uain chun MRB 1 a dhéanamh. Is féidir le scoláirí an Dara Bliain reatha dul i mbun an MRB 1 leasaithe ón Luan 2 Samhain 2020 agus is é Dé hAoine 14 Bealtaine 2021 an dáta is déanaí chunMRB 1 a chríochnú.

Tá sonraí iomlána na leasuithe agus na ndoiciméad tacaíochta a ghabhann leo ar fáil trí chliceáil ar na naisc seo a leanas:

 

 MRB 1 (2020 / 21) Achoimre ar an Doiciméad Leasaithe

https://curriculumonline.ie/getmedia/4383319c-5cb6-41a7-b9c5-c90cb4700248/Note-on-CBA1-in-Business-Studies-2nd-Year-2020-2021-_GA.pdf

Treoirlínte do Mheasúnú Rangbhunaithe 1, Gnó á Chur i nGníomh, don scoilbhliain (2020-2021 (Scoláirí an 2ú Bliain)

https://curriculumonline.ie/getmedia/0fbf0093-d6f5-41dc-b0b5-a6c8317817b4/AssessmentGL_CBA1_202021-2nd-Year-_GA.pdf

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 07 October 2020


"Ag Tabhairt Aire don Ghnó" Oidí-le-Chéile ar Líne

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Foireann Chomhlach Staidéar Gnó SSM ag óstáil imeacht beo Súmála Oidí-leChéile Déardaoin 15 Deireadh Fómhair 2020 ó 7pm go 8:15pm. Beidh sraith seomraí le haghaidh grúpaí beaga san imeacht seo agus is trí réamhchlárú docht amháin a cheadófar freastal. Is é 5pm Déardaoin 8 Deireadh Fómhair 2020 an spriocdháta chun clárú don imeacht seo. 'Táimid ag cur teorainn 150 múinteoir ar a mhéad leis an ócáid. 'Is ar bhonn gach duine mar a thagann a bheas an clárú. Sa chás go mbíonn ró-éileamh ar an Oidí-le-Chéile, cruthóimid liosta feithimh.

Féile Foghlama "Oscailte don Ghnó" Fóram Plé ar Líne

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh fóram plé idirghníomhach ar líne á óstáil ag Foireann Staidéar Ghnó an SSM Dé Máirt 20 Deireadh Fómhair ó 5pm go 6:15pm. Ar an gclár oibre le haghaidh plé agus comhrá tá míreanna amhail Tuarascáil ar Luathachtú Staidéar Gnó an CNCM, Tuarascáil Phríomhscrúdaitheoir an CSS ar Scrúdú Staidéar Gnó SS, Acmhainní nua SSM don Staidéar Gnó, Fócas ar MRB 1 i gcomhthéacs reatha Covid-19 agus seisiún ceisteanna agus freagraí le maidhc oscailte. Eiseofar tuilleadh sonraí mar gheall ar an imeacht seo in am trátha.

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 05 October 2020


D'fhoilsigh an CNCM " Tuarascáil ar Luath-chur i bhfeidhm Eolaíocht agus Staidéar Gnó an SS" ar an 24 Meán Fómhair 2020.  Chlúdaigh an t-athbhreithniú seo a lán topaicí agus téamaí tábhachtacha lena n-áirítear: 

  • Pleanáil don teagasc, don fhoghlaim agus don mheasúnú   
  • An Leibhéal Comónta
  • 200 uair
  • Torthaí Foghlama
  • Príomhscileanna
  • Gach gné den Mheasúnú

Is tuarascáil chuimsitheach í agus beidh sí ina bonn maith eolais ag mórán againn sa tréimhse atá amach romhainn. Tá sí ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge araon anseo: 

https://ncca.ie/en/resources/report-on-the-early-enactment-of-jc-science-and-business-studies

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 01 October 2020


Tá an CSS tar éis Tuarascáil Phríomhscrúdaitheoir an CSS a fhoilsiú ar Scrúdú Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí 2019. Is foinse luachmhar eolais í seo a mbeidh spéis ag gach múinteoir Staidéar Gnó inti. Ba chóir Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora a léamh i gcomhar leis an bPáipéar Scrúdaithe Scríofa agus leis na Scéimeanna Marcála a théann leis atá foilsithe chomh maith.

 Tá an tuarascáil le fáil anseo:

https://www.examinations.ie/?l=en&mc=en&sc=cr

 Tá Scrúdú 2019 agus an Scéim Mharcála  le fáil anseo:

https://www.examinations.ie/ exammaterialarchive/

 Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó.

Dáta a Postáladh: 31 August 2020


Tá an CNCM agus an Roinn Oideachais agus Scileanna araon tar éis socruithe measúnaithe athbhreithnithe a fhoilsiú le déanaí a bhfuil baint ar leith acu le Staidéar Gnó. Déanann na doiciméid seo tagairt do laghdú ar líon na Measúnuithe Rangbhunaithe a bheas ar an gcohórt scoláirí 2018-2021 (.i. scoláirí tríú bliain 2020/21) a chur i gcrích agus do shíneadh a chuirfear leis an spriocdháta go dtí an chéad téarma den scoilbhliain 2020/21. Tagraíonn siad freisin don cheanglas a chealú faoinar gá do scoláirí a thugann faoi scrúduithe na sraithe sóisearaí in 2021 Tasc Measúnaithe a chur i gcrích.

Le haghaidh tuilleadh eolais, lean na naisc seo a leanas:

https://ncca.ie/media/4676/cncm_mrbs_chor%C3%B3irt_scol%C3%A1ir%C3%AD_2018-2021_ga.pdf

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf

Beirigí bua agus beannacht

Foireann Staidéar Gnó SSM