Folláine

Measúnú agus Tuairisciú

 • Measúnú arrow_drop_down

  Is iad an Creat don tSraith Shóisearach 2015 agus na Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach (CNCM 2017) a dhéanann eolas don Mheasúnú i réimse foghlama na Folláine. 

   

  Ba chóir gurb é príomhchuspóir an mheasúnaithe cabhrú le foghlaim scoláirí (Creat don tSraith Shóisearach 2015, l. 35). San Fholláine bíonn fócas an mheasúnaithe ar fhianaise a bhailiú ar fhoghlaim scoláirí faoin bhfolláine agus don fholláine.  Táthar ag súil leis gur  sa seomra ranga a dhéanfar an chuid is mó de na gníomhaíochtaí measúnaithe i réimse na Folláine agus gur measúnú foirmitheach a bheidh i gceist leo. (Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach 2017, l. 72). 

   

  Tugann na sé tháscaire folláine léargas ginearálta ar an eolas, na scileanna agus na meonta a mbeidh scoláirí ag gluaiseacht ina dtreo agus iad ag baint amach a gcuid folláine féin.

 • Tuairisciú arrow_drop_down
  Tuairisciú sa tSraith Shóisearach

  Is iad múinteoirí na scoláirí a dhéanfaidh measúnú ar fhoghlaim san Fholláine agus cuirfidh siad an tuairisc ar fáil do scoláirí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí le linn na sraithe Sóisearaí agus i bPróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS) (Creat don tSraith Shóisearach 2015, l.42).

   

  Tá dhá ghné ann a bhaineann le tuairisciú san Fholláine:

   

   1. Tuairisciú a tharlaíonn sa chéad agus sa dara bliain agus:
   2. Tuairisciú a tharlaíonn tríd an PGSS ag deireadh an tríú bliain.
  Tuairisciú sa Chéad agus sa Dara Bliain

  Aibhsítear sna Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach na prionsabail seo a leanas le haghaidh tuairiscithe ag an tsraith shóisearach.

  Ba chóir don tuairisciú:

  • fíorphlé le tuismitheoirí a spreagadh
  • deiseanna a sholáthar do scoláirí trí aiseolas chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama agus chun cur leis an bpróiseas tuairiscithe
  • meas a léiriú ar bhreithiúnais ghairmiúla múinteoirí
  • teanga na foghlama a úsáid
  • foghlaim scoláirí a chur in iúl go soiléir
  • eolas a sholáthar ar réimse leathan gnóthachtála
  • a bheith tuisceanach faoi fhéinmheas agus faoi fholláine ghinearálta scoláirí agus cur chuige cuimsitheach a léiriú.

  Tá sé i gceist leis an tuairisciú foirmiúil ar Fholláine go gcuirfidh sé le deiseanna eile tuairisciú neamhfhoirmiúil lena n-áirítear cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí, dialóg idir múinteoirí agus scoláirí agus teagmhálacha scríofa eile idir an baile agus an scoil. (Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach 2017, l. 73).

  Tuairisciú i bPróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS)

  Ag deireadh na sraithe sóisearaí, úsáidfidh scoileanna teimpléid a chuirfear ar fáil don PGSS.  Má roghnaíonn scoileanna gearrchúrsaí a dhéanamh déanfar taifead orthu sin sa rannán ‘Gearrchúrsaí’ den PGSS. Cuimseoidh sé sin an Measúnú Rangbhunaithe (MRB) a bhaineann leis an ngearrchúrsa.

  D’fhéadfadh scoileanna tuairisc a thabhairt freisin ar fhoghlaim scoláirí san Fholláine sa rannán den PGSS ar a dtugtar ‘Réimsí Eile Foghlama’.  D’fhéadfaí é sin a úsáid chun tuairisciú ar réimsí eile foghlama seachas ábhair agus gearrchúrsaí.  Le himeacht aimsire, thiocfadh dó go gcuirfí leis seo ráiteas scoláirí ar a gcuid foghlama féin san Fholláine.