An Scoil Uile

Straitéisí Seomra Ranga

    Visit our YouTube Strategies channel:

  • Jigsaw Strategy
  •  Straitéisí chun na Príomhscileanna a ghníomhachtú: 

Me Féin a Bhainistiú

Míreanna Mearaí more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Míreanna Mearaí close

Is gníomhaíocht foghlama chomhoibríoch í seo. Déanann scoláirí foireann bhaile agus tugtar fadhb foireann baile dóibh. Scarann siad "ina ngrúpaí saineolaithe" agus faigheann saineolas a chuirtear isteach san fhadhb ghinearálta. Díreach mar a bhíonn i bpuzal míreanna mearaí tá comhchuid gach scoláire riachtanach chun an fhadhb atá ag an bhfoireann bhaile a thuiscint go hiomlán agus a réiteach.

Breathnaigh tuilleadh

Smaoinigh. Péireáil. Roinn more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Smaoinigh. Péireáil. Roinnclose

Ceapadh an straitéis seo chun am agus struchtúr a thabhairt do scoláirí le smaoineamh ar thopaic áirithe, agus cur ar a gcumas smaointe aonair a fhorbairt agus na smaointe sin a roinnt le piar.

Breathnaigh tuilleadh

3-2-1... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

3-2-1close

Tugann an straitéis seo struchtúr do scoláirí lena dtuiscint ar an méid a foghlaimíodh a thaifead.
Tugann sé an deis do mhúinteoirí freisin gnéithe den cheacht a aithint a bhfuil níos mó airde ag teastáil uathu, chomh maith le réimsí spéise scoláirí a aibhsiú.

Breathnaigh tuilleadh

Róil Ghrúpa a Shannadh more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Róil Ghrúpa a Shannadhclose

Cabhraíonn obair ghrúpa le scoláirí foghlaim go hidirghníomhach chomh maith le bheith ag forbairt scileanna idirphearsanta agus comhoibríocha.

Is fearr a ullmhaíonn scoláirí iad féin don rang nuair a bhítear ag súil leo páirt ghníomhach a ghlacadh ann.

Breathnaigh tuilleadh

Cleachtadh Réamhaíochta more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Cleachtadh Réamhaíochtaclose

Is straitéis léamhthuisceana í seo a úsáidtear roimh léitheoireacht chun réamheolas scoláirí a ghníomhachtú agus fiosracht a mhúscailt faoi thopaic nua.

Spreagann an straitéis seo also suim scoláirí i dtopaic agus socraíonn sí cuspóir le haghaidh leitheoireachta, éisteachta nó breathnaithe. Teagascann siad do scoláirí an dóigh le tuartha a dhéanamh, teacht roimh thuartha agus iad a dhearbhú. Nascfaidh siad eolas nua le réamheolas.

Breathnaigh tuilleadh

Bunsmaointeoireacht Chruthaitheach more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Bunsmaointeoireacht Chruthaitheachclose

Is dóigh í an straitéis seo chun samhlaíocht scoláire a mhúscailt agus tugann sí orthu teacht aníos le réimse de roghanna nó de smaointe.

Breathnaigh tuilleadh

Tobsmaointeoireacht more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Tobsmaointeoireachtclose

Is próiseas é an tobsmaointeoireacht a spreagann scoláirí chun smaointe a ghiniúint ar dhóigh chruthaitheach

Tugann sí deis do scoláirí tarraingt as réamheolas agus naisc a dhéanamh leis an topaic reatha.

Breathnaigh tuilleadh

Rangú... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Rangúclose

Ligeann an straitéis seo do scoláirí a dtuiscint ar choibhneasa idir rudaí agus cabhraíonn sí leo coincheapa a shoileiriú..

Úsáidtear í go comhoibríoch, forbraíonn scoláirí scileanna cumarsáide agus is féidir leo adtuiscint a dhoimhniú ar an topaic idir lámha .

Breathnaigh tuilleadh

Muileata 9... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Muileata 9close

This is a collaborative strategy to help students prioritise key factors.

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathas... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathasclose

Sa straitéis seo oibríonn scolairí le chéile trí vóta grúpa chun cinntí eolasacha a dheanamh, chun tosaíochtaí a dhéanamh agus teacht ar comhréiteach. D'fhéadfaí í a úsáid i Rang Oide, Bliainghrúpa nó Comhairle Scoláirí chun teacht ar chinneadh daonlathach.

Tugann an Ponclathas an seans cothrom do gach scoláire a dtuairim a thaifead fiú amháin sna grúpaí is mó.

Breathnaigh tuilleadh

Fíricí/Bréagachtaí more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Fíricí/Bréagachtaíclose

Tugann sí seo deis do gach scoláire sraith ráiteas a mheas ina mbíonn an múinteoir agus/nó scoláirí eile ag réiteach agus ag cinneadh cé acu atá siad fíorbréagach.

Breathnaigh tuilleadh

Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Ratha more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Rathaclose

. . . achoimríonn critéir ratha na príomhchéimeanna nó na príomh-chomhábhair a bhíonn de dhíth ar scoláire chun an intinn foghlama a chomhlíonadh - na príomhrudaí le déanamh, le cur isteach nó le díriú orthu.

Shirley Clarke 2010

Breathnaigh tuilleadh

Piaraiseolas... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Piaraiseolasclose

Tugann sé seo deis do scoláirí a bheith ag foghlaim óna chéile agus feabhas a chur ar a gcuid oibre féin.  

Comhlánaíonn an straitéis seo an Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Ratha.

Breathnaigh tuilleadh

EMF/KWL... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

EMF/KWLclose

Tá roinnt cuspóirí leis an straitéis seo: tarraingíonn sí réamheolas ar an téacs, socraíonn sí cuspóir le haghaidh léitheoireachta agus cabhraíonn sí le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a dtuiscint.

Trí fhios a bheith aige ar shuimeanna agus ar réamheolas scoláirí bíonn an cumas ag an múinteoir tionscadail agus tascanna a chruthú atá dúshlánach agus a mbainfidh scoláirí sult astu. Is uirlis í an chairt EMF is féidir a úsáid chun bonn eolais a chur faoin teagasc agus chun foghlai scoláirí a threorú.

Breathnaigh tuilleadh

Meabhairmhapa-Coggle more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Meabhairmhapa-Coggleclose

Tugann an straitéis seo struchtúr do scoláirí chun achoimre a dhéanamh agus a bhfuil foghlama acu a léiriú ó amharc. Cuireann sé le cuimhne fhadtéarmach duine ar eolas fíorasach.

I ndiaidh topaic a theagasc, is féidir coggle a úsáid chun achoimre a dhéanamh ar an topaic, í a eagrú agus a shoiléiriú. Is féidir é a úsáid mar chleachtadh ransú smaointe chun réamheolas a fháil ag tús topaice.

Breathnaigh tuilleadh

Mata Boird... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Mata Boirdclose

Tugann an ghníomhaíocht seo deis do na scoláirí uile a bheith ag obair ina n-aonar, ag roinnt smaointe agus ag foghlaim óna chéile trí idirphlé comhoibríoch i ngrúpa beag.

Breathnaigh tuilleadh

Dréimire Rangaithe more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Dréimire Rangaitheclose

Tugann an Dréimire Rangaithe deis do na scoláirí uile a bheith rannpháirteach i smaointeoireacht ag an leibhéal meastóireachta de thacsanomaíocht Bloom. 

Is éard a bhíonn i gceist le Dréimire Rangaithe go gcuireann scoláirí rudaí ar rungaí an dréimire in ord tosaíochta ón rud is lú tábhacht go dtí an rud is tábhachtaí, agus mar ghníomhaíocht ghrúpa, tugann sé dúshlán scoláirí a mhíniú cén fáth a gcuireann siad rud amháin os cionn nó faoi rud eile

Breathnaigh tuilleadh

Stad agus Breac more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Stad agus Breacclose

Tugann an straitéis seo deis do na scoláirí freagra a thabhairt ar cheisteanna i scríbhinn. Nuair a iarrtar ar scoláirí smaoineamh agus scríobh faoina bhfuil á fhoghlaim acu, cuireann sé sin le cuimhne a choimeád ar eolas agus lena thuiscint.

Cabhraíonn na seiceálacha seo le haghaidh tuisceana leis na scoláirí ciall a bhaint as an méid atá siad a fhoghlaim roimh bhogadh chun tosaigh sa cheacht.

Breathnaigh tuilleadh

Randomisers... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Randomisersclose

This strategy enables a "no hands up" approach to classroom participation. Each student is chosen at random using an instrument or application (e.g. lollipop-sticks or a random name generator) when student participation is required.

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Venn... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Vennclose

This strategy allows students to graphically display the similarities and differences between two items or themes. It works very well with groups allowing oral processing of learning. A very effective strategy for comparing and contrasting.

Breathnaigh tuilleadh

Padlet... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Padletclose

This is an online application 'a blank sheet of paper' that allows students to express their ideas on a given topic. Padlet allows students to post content relevant to a topic e.g. images, text, video, audio.

Breathnaigh tuilleadh

Me Féin a Bhainistiú
Míreanna Mearaí more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Míreanna Mearaí close

Is gníomhaíocht foghlama chomhoibríoch í seo. Déanann scoláirí foireann bhaile agus tugtar fadhb foireann baile dóibh. Scarann siad "ina ngrúpaí saineolaithe" agus faigheann saineolas a chuirtear isteach san fhadhb ghinearálta. Díreach mar a bhíonn i bpuzal míreanna mearaí tá comhchuid gach scoláire riachtanach chun an fhadhb atá ag an bhfoireann bhaile a thuiscint go hiomlán agus a réiteach.

Breathnaigh tuilleadh

Smaoinigh. Péireáil. Ro... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Smaoinigh. Péireáil. Roinnclose

Ceapadh an straitéis seo chun am agus struchtúr a thabhairt do scoláirí le smaoineamh ar thopaic áirithe, agus cur ar a gcumas smaointe aonair a fhorbairt agus na smaointe sin a roinnt le piar.

Breathnaigh tuilleadh

3-2-1 more_vert

Breathnaigh tuilleadh

3-2-1close

Tugann an straitéis seo struchtúr do scoláirí lena dtuiscint ar an méid a foghlaimíodh a thaifead.
Tugann sé an deis do mhúinteoirí freisin gnéithe den cheacht a aithint a bhfuil níos mó airde ag teastáil uathu, chomh maith le réimsí spéise scoláirí a aibhsiú.

Breathnaigh tuilleadh

Róil Ghrúpa a Shannadh more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Róil Ghrúpa a Shannadhclose

Cabhraíonn obair ghrúpa le scoláirí foghlaim go hidirghníomhach chomh maith le bheith ag forbairt scileanna idirphearsanta agus comhoibríocha.

Is fearr a ullmhaíonn scoláirí iad féin don rang nuair a bhítear ag súil leo páirt ghníomhach a ghlacadh ann.

Breathnaigh tuilleadh

Cleachtadh Réamhaíochta more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Cleachtadh Réamhaíochtaclose

Is straitéis léamhthuisceana í seo a úsáidtear roimh léitheoireacht chun réamheolas scoláirí a ghníomhachtú agus fiosracht a mhúscailt faoi thopaic nua.

Spreagann an straitéis seo also suim scoláirí i dtopaic agus socraíonn sí cuspóir le haghaidh leitheoireachta, éisteachta nó breathnaithe. Teagascann siad do scoláirí an dóigh le tuartha a dhéanamh, teacht roimh thuartha agus iad a dhearbhú. Nascfaidh siad eolas nua le réamheolas.

Breathnaigh tuilleadh

Bunsmaointeoireacht Chrut... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Bunsmaointeoireacht Chruthaitheachclose

Is dóigh í an straitéis seo chun samhlaíocht scoláire a mhúscailt agus tugann sí orthu teacht aníos le réimse de roghanna nó de smaointe.

Breathnaigh tuilleadh

Tobsmaointeoireacht more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Tobsmaointeoireachtclose

Is próiseas é an tobsmaointeoireacht a spreagann scoláirí chun smaointe a ghiniúint ar dhóigh chruthaitheach

Tugann sí deis do scoláirí tarraingt as réamheolas agus naisc a dhéanamh leis an topaic reatha.

Breathnaigh tuilleadh

Rangú more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Rangúclose

Ligeann an straitéis seo do scoláirí a dtuiscint ar choibhneasa idir rudaí agus cabhraíonn sí leo coincheapa a shoileiriú..

Úsáidtear í go comhoibríoch, forbraíonn scoláirí scileanna cumarsáide agus is féidir leo adtuiscint a dhoimhniú ar an topaic idir lámha .

Breathnaigh tuilleadh

Muileata 9 more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Muileata 9close

This is a collaborative strategy to help students prioritise key factors.

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathas more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathasclose

Sa straitéis seo oibríonn scolairí le chéile trí vóta grúpa chun cinntí eolasacha a dheanamh, chun tosaíochtaí a dhéanamh agus teacht ar comhréiteach. D'fhéadfaí í a úsáid i Rang Oide, Bliainghrúpa nó Comhairle Scoláirí chun teacht ar chinneadh daonlathach.

Tugann an Ponclathas an seans cothrom do gach scoláire a dtuairim a thaifead fiú amháin sna grúpaí is mó.

Breathnaigh tuilleadh

Fíricí/Bréagachtaí more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Fíricí/Bréagachtaíclose

Tugann sí seo deis do gach scoláire sraith ráiteas a mheas ina mbíonn an múinteoir agus/nó scoláirí eile ag réiteach agus ag cinneadh cé acu atá siad fíorbréagach.

Breathnaigh tuilleadh

Piarmheasúnú ag Úsáid... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Rathaclose

. . . achoimríonn critéir ratha na príomhchéimeanna nó na príomh-chomhábhair a bhíonn de dhíth ar scoláire chun an intinn foghlama a chomhlíonadh - na príomhrudaí le déanamh, le cur isteach nó le díriú orthu.

Shirley Clarke 2010

Breathnaigh tuilleadh

Piaraiseolas more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Piaraiseolasclose

Tugann sé seo deis do scoláirí a bheith ag foghlaim óna chéile agus feabhas a chur ar a gcuid oibre féin.  

Comhlánaíonn an straitéis seo an Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Ratha.

Breathnaigh tuilleadh

EMF/KWL more_vert

Breathnaigh tuilleadh

EMF/KWLclose

Tá roinnt cuspóirí leis an straitéis seo: tarraingíonn sí réamheolas ar an téacs, socraíonn sí cuspóir le haghaidh léitheoireachta agus cabhraíonn sí le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a dtuiscint.

Trí fhios a bheith aige ar shuimeanna agus ar réamheolas scoláirí bíonn an cumas ag an múinteoir tionscadail agus tascanna a chruthú atá dúshlánach agus a mbainfidh scoláirí sult astu. Is uirlis í an chairt EMF is féidir a úsáid chun bonn eolais a chur faoin teagasc agus chun foghlai scoláirí a threorú.

Breathnaigh tuilleadh

Meabhairmhapa-Coggle more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Meabhairmhapa-Coggleclose

Tugann an straitéis seo struchtúr do scoláirí chun achoimre a dhéanamh agus a bhfuil foghlama acu a léiriú ó amharc. Cuireann sé le cuimhne fhadtéarmach duine ar eolas fíorasach.

I ndiaidh topaic a theagasc, is féidir coggle a úsáid chun achoimre a dhéanamh ar an topaic, í a eagrú agus a shoiléiriú. Is féidir é a úsáid mar chleachtadh ransú smaointe chun réamheolas a fháil ag tús topaice.

Breathnaigh tuilleadh

Mata Boird more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Mata Boirdclose

Tugann an ghníomhaíocht seo deis do na scoláirí uile a bheith ag obair ina n-aonar, ag roinnt smaointe agus ag foghlaim óna chéile trí idirphlé comhoibríoch i ngrúpa beag.

Breathnaigh tuilleadh

Dréimire Rangaithe more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Dréimire Rangaitheclose

Tugann an Dréimire Rangaithe deis do na scoláirí uile a bheith rannpháirteach i smaointeoireacht ag an leibhéal meastóireachta de thacsanomaíocht Bloom. 

Is éard a bhíonn i gceist le Dréimire Rangaithe go gcuireann scoláirí rudaí ar rungaí an dréimire in ord tosaíochta ón rud is lú tábhacht go dtí an rud is tábhachtaí, agus mar ghníomhaíocht ghrúpa, tugann sé dúshlán scoláirí a mhíniú cén fáth a gcuireann siad rud amháin os cionn nó faoi rud eile

Breathnaigh tuilleadh

Stad agus Breac more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Stad agus Breacclose

Tugann an straitéis seo deis do na scoláirí freagra a thabhairt ar cheisteanna i scríbhinn. Nuair a iarrtar ar scoláirí smaoineamh agus scríobh faoina bhfuil á fhoghlaim acu, cuireann sé sin le cuimhne a choimeád ar eolas agus lena thuiscint.

Cabhraíonn na seiceálacha seo le haghaidh tuisceana leis na scoláirí ciall a bhaint as an méid atá siad a fhoghlaim roimh bhogadh chun tosaigh sa cheacht.

Breathnaigh tuilleadh

Randomisers more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Randomisersclose

This strategy enables a "no hands up" approach to classroom participation. Each student is chosen at random using an instrument or application (e.g. lollipop-sticks or a random name generator) when student participation is required.

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Venn more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Vennclose

This strategy allows students to graphically display the similarities and differences between two items or themes. It works very well with groups allowing oral processing of learning. A very effective strategy for comparing and contrasting.

Breathnaigh tuilleadh

Padlet more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Padletclose

This is an online application 'a blank sheet of paper' that allows students to express their ideas on a given topic. Padlet allows students to post content relevant to a topic e.g. images, text, video, audio.

Breathnaigh tuilleadh