Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 22 October 2019


Uasdátú ar Shuíomh Gréasáin SSM – An Fómhar 2019

Seimineáir Cheannaireachta an Fhómhair 2019 leis an SSM – Ceannaireacht agus Bainistíocht an Chláir Folláine i gCuraclam na Sraithe Sóisearaí.

 

Is tar éis an bhriseadh lár téarma a thosóidh Seimineáir Cheannaireachta Fhómhair 2019 leis an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, dar teideal: ‘Ceannaireacht agus Bainistíocht an Chláir Folláine i gCuraclam na Sraithe Sóisearaí’. Beidh na seimineáir seo atá ann do Phríomhoidí agus leas-Phríomhoidí á dtabhairt ar fud na tíre ó 5 Samhain.  Tabharfar ceithre sheimineár agus dhá scór in dhá ionad agus fiche ar fud na tíre ón dáta sin go dtí 10 Nollaig.  Is i nGaeilge a bheidh trí cinn de na seimineáir sin agus tarlóidh siad sin in Ionaid Oideachais Chorcaí, na Gaillimhe agus Iarthar Átha Cliath. 

 

Ceapadh an tacaíocht seo do cheannairí scoile mar fhreagra ar an aiseolas a bailíodh ón seimineár deiridh again ar phleanáil straitéiseach scoláire-lárnach inar díríodh ar fhorbairt churaclaim scoláire-lárnach ar bhonn níos leithne.  Is é an t-aiseolas a bailíodh ar na laethanta sin, agus trí phlé le ceannairí scoile éagsúla ar an láthair i scoileanna, a thug ar an bhfoireann cheannaireachta a n-aird a dhíriú ar an lá seo ina mbreathnófar go sonrach ar chabhrú le Clár na Folláine i scoileanna.  

 

Cad é a bheidh le fáil sa seimineár seo do Cheannairí Scoile?

 

Le linn na seimineár seo, déanfar iniúchadh domhain i ndáil le Clár na Folláine ar cheithre rogha churaclaim fhéideartha a leagadh amach sa chiorclán 0055/2019 ar na mallaibh agus atá le cur san áireamh ag scoileanna ó thaobh na réimsí folláine OSSP, OSPS agus CO.  Is tráthúil an tacaíocht í seo sa mhéid is go mbeidh ceannairí scoile ag ullmhú do scoláirí na chéad bhliana a thiocfaidh isteach in 2020 le go mbeidh clár Folláine acu thar na chéad trí bliana san iar-bhunscoil ina mbeidh 400 uair de churaclam Folláine ar a gclár ama acu.  

 

Is é a leagtar amach i gCiorclán 0055/2019, ‘Ba chóir dul i gcomhairle le baill foirne, tuismitheoirí agus scoláirí le linn clár Folláine a bheith á fhorbairt.’ Tógann an seimineár seo ar an dea-obair atá déanta cheana i scoileanna i dtaca leis an gcomhairliúchán sin agus fiosraítear bealaí chun a chinntiú go mbíonn an próiseas comhairliúcháin údarásach agus go gcabhraíonn sé chun clár a fhorbairt atá ábhartha agus a fhreagraíonn do riachtanais shainaitheanta an scoláire.  

 

Freagróidh an seimineár freisin do na tacaí a theastaíonn maidir le pleanáil i gcomhair aonaid foghlama i gclár na Folláine.  Pléifimid conas réasúnaíocht a fhorbairt le gcuirfear na haonaid foghlama seo in ait agus conas tabhairt faoi phróiseas éifeachtach pleanála a bhfuil treoir le fáil ina leith tríd an teimpléad pleanála Aguisín 1 sna treoirlínte don Fholláine. Beidh ról fhoireann na Folláine, agus le fírinne na daoine a mbeidh an fhoireann seo comhdhéanta díobh, i gceist mar chuid de sheisiún iarnóin an lae.  

 

Déan cinnte go dtapaíonn tú an deis a bheith i láthair ag ceann de na laethanta seo. Eisíodh litreacha cuiridh chuig scoileanna chun áirithintí a dhéanamh trí jctregistration.ie.

 

Comhoibriú idir CNCM agus Foireann Cheannaireachta SSM ar scéalta Folláine ó Scoileanna

 

I rith sheimineáir an Fhómhair in 2019 bainfidh muid úsáid as spreagthaigh físeáin chun éisteacht le scéalta ó cheannairí scoile agus ó mhúinteoirí araon i dtaobh na míreanna oibre atá déanta go dtí seo ina gcuid scoileanna i dtaca leis an gclár Folláine.  Is trí chomhoibriú idir Ceannaireacht SSM agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) a cruthaíodh na físeáin seo. Iarradh ar scoileanna teacht chun tosaigh lena gcuid scéalta trína gcuid forais bainistíochta agus is féidir torthaí an tionscadail seo a bhreathnú ar shuíomh gréasáin an CNCM faoi rannán Folláine na Sraithe Sóisearaí. Tá seacht scéal físeáin le feiceáil ansin ó réimse leathan de chomhthéacsanna scoile chun cuidiú le ceannairí scoile nó chun tús a chur leis an bplé ar na nithe a thiocfadh a bheith ar siúl agaibh nó a ba mhaith libh a dhéanamh in bhur scoil.  

 

Má bhíonn aon cheist nó ábhar imní agaibh maidir le ceannaireacht scoile agus an tSraith Shóisearach, gabh i dteagmháil leis an bhfoireann cheannaireachta ag Fiona.obrien@jct.ie agus Helen.Costello@jct.ie